< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: היכרות עם מענק מארי קירי לבתר דוקטורט (מידע לסטודנטים ומנחים) (סדרת מעברים) [מקוון] 17.4.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3040903/

שלוב רב,

לקראת פרסום הקול הקורא של תוכנית המענקים של מארי סקוודובסקה-קירי, אנחנו מזמינים אתכם/ן למפגש היכרות עם התכנית, עם גב' סמדר הירש מ-ISERD (המנהלת הישראלית לתכניות המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי).  יום שני, ה-17 באפריל 2023, בין השעות 14:00 עד 15:00. כתובת הזום כאן.

אני רואה במענק הדרך הנכונה לפתח קריירה.  מענק עצמאי שמכין מעצם הניסיון למענקים נוספים בהמשך. חברי/ות סגל האם תרצו להמליץ על המענק לתלמידי ותלמידות המחקר, כבר שנתיים לפני הסיום המיועד?

במפגש נתרכז ב:

  • הכרות עם התוכנית
  • בחירת המוסד המארח והמנחה המתאימים ביותר למועמד.ת
  • הנחיות לכתיבת הצעה טובה
  • מפגש לשאלות ותשובות על אתגרים בכתיבה

מועד פרסום הקול הקורא הבא: 12 באפריל 2023. מועד הגשה צפוי 13 ספטמבר 2023. קישור לדף ההגשה המיועד כאן.

תכנית המענקים ע"ש מארי ס. קירי של האיחוד האירופי, היא תכנית מענקי המחקר הנדיבה, החכמה והגדולה ביותר בעולם. התוכנית פתוחה לכל התחומים המדעיים וכוללת מספר מסגרות:

  1. נסיעה לפוסט דוקטורט באירופה (לבעלי דוקטורט, ועד שמונה שנים לאחר קבלת הדוקטורט)
  2. פוסטדוקטורט מחוץ לאירופה במרכזי מחקר מובילים בכל העולם, עם חובת חזרה לאירופה (כולל ישראל) (לבעלי דוקטורט, ועד שמונה שנים לאחר קבלת הדוקטורט)
  3. מענקים לחוקרים צעירים המעוניינים להגיע לארץ לשנה או שנתיים (לתשומת הלב של חברי סגל המעוניינים לארח פוסט דוקטורנטים)
  4. המענקים מאפשרים גם תמיכה בישראלים הנקלטים במשרה או בפוסט בארץ לאחר שהות בחו"ל (צריך להיות בחו"ל שנתיים משלושת השנים שלפני מועד ההגשה)

כדי להצליח בתוכנית יש ללמוד את "שפת" מענקי המחקר האירופאית, הרציונל ולהיות מסוגלים לכתוב הצעת מחקר ברמה גבוהה. מפגשים קודמים באתר מעברים במודלה של מענקי מחקר. קישור כאן.

בברכה
פרופ' דוד לוי-פאור

מעברים

* (סדרתמעברים)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה