< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: הווירוס הציבורי: ממצאי מחקר אורך אודות התנהגות אזרחית בעת משבר הקורונה (ערן ויגודה-גדות) (סמינר המרכז למצבי חירום & סמינר מינרווה מצבי חירום) [אונ חיפה / מקוון] 22.3.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3031801/

יום רביעי, 22.3.2023 בין השעות 14:15-15:45

המחקר שיוצג בהרצאה בחן את מגוון של תגובות אזרחים למשברים עולמיים באמצעות התבוננות במגפת COVID-19 כמעבדה טבעית. תיאוריות בתחום זה שנויות במחלוקת, והידע על תגובות כאלה, התפתחותן, המניעים וההשלכות שלהן קיים אך רחוק מלהיות שלם. חשיבותו העיקרית נובעת מהיכולת של ממשלות ללמוד על תגובות צפויות של אזרחים למשברים וההתאמה של מדיניות ציבורית יעילה לתגובות אלה. בהתבסס על מספר עקרונות סוציו-פסיכולוגיים בסיסיים, כגון תיאוריות בניית אמון, תיאוריית עוררות הפחד, תיאוריית ההתנהגות המתוכננת ותיאוריית הגלישה (trust building theories, the fear appeal theory, the theory of planned behavior, and the spillover theory), אנו מסבירים שינויים בשלושה היבטים עיקריים של תגובות אנושיות: (1) תגובות תפיסתיות ועמדתיות של אמון בממשל ואמון בין אישי; (2) תגובות רגשיות של פחד ממשבר; ו-(3) תגובות התנהגותיות של מעורבות אזרחית.

במחקר אורך, עקבנו אחר עמדות והתנהגויות של אזרחי ישראל במשך 22 חודשים (7/2019-3/2021) ובארבע נקודות זמן. בהתאם ליסודות התיאורטיים ולמודלים הספציפיים שלנו, חשפנו דפוס תגובה של: הלם ->> הכרה ->> התאמה ->> מסגור מחדש. בנוסף, נבדקו הגורמים העיקריים לכל סוג תגובה נבחנת ואיתרנו משתנים עיקריים במנבאים את משתני התוצאה במהלך זמני המדידה השונים. ממצאי המחקר יכולים לשפר את הבנת תגובות האזרחים למדיניות הממשלה בעת משבר; הם מספקים ראיות אמפיריות ייחודיות לחוסן נרכש בקרב אזרחים ולתהליך המוביל לחזרה לחיים תקינים (bouncing-back) לאחר משברים בהיקף משמעותי. מסקנות המחקר עשויות לכוון מחקרים עתידיים על הקשר בין אזרחים וממשלות בעת משברים ולאור התרחשותם של מצבי חירום גלובליים אחרים.

פרופ’ ערן ויגודה-גדות הוא פרופ’ למנהל, ניהול, מדיניות ציבורית וממשל במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, ביה”ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה ויועץ אקדמי למעבדה לטרנספורמציה דיגיטאלית בממשל בבית הספר הגבוה לכלכלה, Higher School of Economics, Moscow. הוא חוקר במרכז הידע והמחקר הלאומי למצבי חירום. מחקרים שונים של פרופ’ ויגודה-גדות עוסקים בין השאר בהתנהגות עובדים ואזרחים בסביבת המממשל, באמון במערכות ציבוריות, וכן בהתמודדותן של דמוקרטיות ומערכות ממשל עם מצבי חירום ומצבי משבר. מאמרים וספרים שונים שלו עסקו בבעיות של אמון ואיכות השירותים הציבוריים בזמנים מורכבים של משברים פוליטיים ועסקיים, ובפרדוקס הדמוקרטיה והבירוקרטיה בעיקר בתקופות קונפליקט ומשבר.

https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/31-center-events/233-2023-03-04-08-17-42

 

* (מצביחירום22-23)   (מינרבהקיצון22-23)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added