< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / כנס: הכנס הרביעי למשטרה והיסטוריה [בית שמש] 27.3.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3031400/

 

בית מורשת משטרת ישראל שמח להזמינך לכנס השנתי הרביעי לתולדות המשטרה. הכנס ייערך ביום שני, 27.3.2023, בבית מורשת משטרת ישראל ליד בית שמש.

 

תכנית הכנס:

 

9:30-9:00 התכנסות

10:00-9:30 – דברי פתיחה וברכה

11:20-10:00 – מושב א’: אתגרים מתמשכים; יו”ר: אבי פיקאר, אוניברסיטת בר-אילן

“אנלוגי בעולם דיגיטלי”: צעדים ואתגרים ראשונים בטיפול המשטרתי בפשיעת מחשב – אחיה אדמוני, משטרת ישראל

התמודדות משטרת ישראל עם חקירת זירות טרור התאבדות : המקרה החיפאי 2003-2001 – חיים צרפתי, ספריית אוניברסיטת חיפה

אמביוולנטיות ביחסי חרדים-משטרה במשבר ובשגרה במבט היסטורי: התקשורת החרדית בעקבות אסון מירון כמקרה בוחן – תהילה גאדו, האוניברסיטה העברית

 

11:40-11:20 – הפסקה

13:00-11:40 – מושב ב’: אתגרים בטרם ריבונות; יו”ר: שלומי שטרית, משטרת ישראל

על שוטרים (ו)גנבים בדרך שבין יפו לירושלים במאה ה-19 – מוטי פסל , חוקר עצמאי

פרשת לכידתו של “אבו-ג’ילדה” על ידי משטרת המנדט הבריטית – יגאל גרייבר, חוקר עצמאי

שיטור ביטחוני – יתר על המידה? דו”ח סר צ’רלס וויקהאם על משטרת המנדט – אורי קוסובסקי, משטרת ישראל

 

מושב ג’: מבחנים בשנות המסד; יו”ר: אורית רוזין, אוניברסיטת תל-אביב

תפקוד המשטרה בפרשת ניסיון ההתנקשות בשר פנקס- המחדלים שהובילו לזיכוי – יצחק פס, אוניברסיטת בר-אילן

“הלאה הסקריפ טו ישראל” – מאבק הכנענים כנגד חנויות הסקריפ בראי מעקב משטרת ישראל אחר התנועה בשנות החמישים המוקדמות – שי פררו, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה

:Here Comes the Bride
אלימות פוליטית, מגדר ודת בפעילות “תא יהודית” (1951-1948) – נעמי לבנקרון, המכללה האקדמית כנרת

 

14:00-13:00 – הפסקת צהרים

 

15:20-14:00 – מושב ד’: משטרות במזרח התיכון; יו”ר: גד גילבר, אוניברסיטת חיפה

שירים ושערים: השיטור הקטרי והישראלי למול אירועי תרבות וספורט בשנות השבעים ובימינו – אריאל אדמוני, אוניברסיטת בר-אילן

המשטרה והשוטר העות’מאנים במאה ה-19: מאבק על נורמות בעיתות שינוי ומשבר – עמרי פז, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

מעצר מינהלי בישראל ובירדן: הדומה והשונה – דוד ש’ גבאי ריכטר, אוניברסיטת בר-אילן

 

15:40-15:20 – הפסקה

 

17:00-15:50 – מושב ה’: משטרה בין פוליטיקה למדיניות; יו”ר: יצחק פס, אוניברסיטת בר-אילן

“בובי אזולאי”?: הדיון סביב דמותו של השוטר הישראלי המצוי והרצוי בשנות השישים – עודד היילברונר, מכללת שנקר, אוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה העברית

“פקודת התארגנות מס’ 1”: הקמת מערך השיטור בשטחים ספטמבר-אוקטובר 1967 – אורית מילר-כתב, אוניברסיטת תל אביב

עצמאות מפכ”ל משטרת-ישראל מהשפעות פוליטיות: מקרה בוחן: “תיק-אפרסק” 1981-1979 – תמר נגר, אוניברסיטת תל-אביב

 

17:10-17:00 – דברי סיכום

https://www.policemuseum.org.il/he/conference2023/

 

Message publisher
סנ"צ ד"ר שלומי שטרית מפקד בית מורשת משטרת ישראל moreshet@police.gov.il
Full address
בית מורשת משטרת ישראל, המכללה הלאומית לשוטרים, אזור תעשיה ברוש, בית שמש
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added