< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / כנס: הכנס הרביעי למשטרה והיסטוריה [בית שמש] 27.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3031400/

 

בית מורשת משטרת ישראל שמח להזמינך לכנס השנתי הרביעי לתולדות המשטרה. הכנס ייערך ביום שני, 27.3.2023, בבית מורשת משטרת ישראל ליד בית שמש.

 

תכנית הכנס:

 

9:30-9:00 התכנסות

10:00-9:30 – דברי פתיחה וברכה

11:20-10:00 – מושב א': אתגרים מתמשכים; יו"ר: אבי פיקאר, אוניברסיטת בר-אילן

"אנלוגי בעולם דיגיטלי": צעדים ואתגרים ראשונים בטיפול המשטרתי בפשיעת מחשב – אחיה אדמוני, משטרת ישראל

התמודדות משטרת ישראל עם חקירת זירות טרור התאבדות : המקרה החיפאי 2003-2001 – חיים צרפתי, ספריית אוניברסיטת חיפה

אמביוולנטיות ביחסי חרדים-משטרה במשבר ובשגרה במבט היסטורי: התקשורת החרדית בעקבות אסון מירון כמקרה בוחן – תהילה גאדו, האוניברסיטה העברית

 

11:40-11:20 – הפסקה

13:00-11:40 – מושב ב': אתגרים בטרם ריבונות; יו"ר: שלומי שטרית, משטרת ישראל

על שוטרים (ו)גנבים בדרך שבין יפו לירושלים במאה ה-19 – מוטי פסל , חוקר עצמאי

פרשת לכידתו של "אבו-ג'ילדה" על ידי משטרת המנדט הבריטית – יגאל גרייבר, חוקר עצמאי

שיטור ביטחוני – יתר על המידה? דו"ח סר צ'רלס וויקהאם על משטרת המנדט – אורי קוסובסקי, משטרת ישראל

 

מושב ג': מבחנים בשנות המסד; יו"ר: אורית רוזין, אוניברסיטת תל-אביב

תפקוד המשטרה בפרשת ניסיון ההתנקשות בשר פנקס- המחדלים שהובילו לזיכוי – יצחק פס, אוניברסיטת בר-אילן

"הלאה הסקריפ טו ישראל" – מאבק הכנענים כנגד חנויות הסקריפ בראי מעקב משטרת ישראל אחר התנועה בשנות החמישים המוקדמות – שי פררו, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה

:Here Comes the Bride
אלימות פוליטית, מגדר ודת בפעילות "תא יהודית" (1951-1948) – נעמי לבנקרון, המכללה האקדמית כנרת

 

14:00-13:00 – הפסקת צהרים

 

15:20-14:00 – מושב ד': משטרות במזרח התיכון; יו"ר: גד גילבר, אוניברסיטת חיפה

שירים ושערים: השיטור הקטרי והישראלי למול אירועי תרבות וספורט בשנות השבעים ובימינו – אריאל אדמוני, אוניברסיטת בר-אילן

המשטרה והשוטר העות'מאנים במאה ה-19: מאבק על נורמות בעיתות שינוי ומשבר – עמרי פז, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

מעצר מינהלי בישראל ובירדן: הדומה והשונה – דוד ש' גבאי ריכטר, אוניברסיטת בר-אילן

 

15:40-15:20 – הפסקה

 

17:00-15:50 – מושב ה': משטרה בין פוליטיקה למדיניות; יו"ר: יצחק פס, אוניברסיטת בר-אילן

"בובי אזולאי"?: הדיון סביב דמותו של השוטר הישראלי המצוי והרצוי בשנות השישים – עודד היילברונר, מכללת שנקר, אוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה העברית

"פקודת התארגנות מס' 1": הקמת מערך השיטור בשטחים ספטמבר-אוקטובר 1967 – אורית מילר-כתב, אוניברסיטת תל אביב

עצמאות מפכ"ל משטרת-ישראל מהשפעות פוליטיות: מקרה בוחן: "תיק-אפרסק" 1981-1979 – תמר נגר, אוניברסיטת תל-אביב

 

17:10-17:00 – דברי סיכום

https://www.policemuseum.org.il/he/conference2023/

 

מפרסם ההודעה
סנ"צ ד"ר שלומי שטרית מפקד בית מורשת משטרת ישראל moreshet@police.gov.il
כתובת מלאה
בית מורשת משטרת ישראל, המכללה הלאומית לשוטרים, אזור תעשיה ברוש, בית שמש
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה