< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כנס פורום "חברות" 2023 [המכללה למינהל / ראשון לציון] 29.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3010510/

כנס פורום "חברות" 2023

הוועדה המארגנת: פרופ' אורית פישמן אפורי, פרופ' רות פלאטו – שנער, ד"ר מורן אופיר

הפקולטה למשפטים המסלול האקדמי המכללה למינהל

אולם ווידאה, בניין א -בניין משפטים, אלי ויזל 2 ראשל"צ

 

בתכנית:

16:00 | התכנסות 16:30 | ברכות – ד"ר רותי לבנשטיין לזר – דיקנית הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס, המכללה למינהל

16:35 – 16:45 | דברי פתיחה – עו"ד מיה ליקוורניק – יו"ר חברת נת"ע

 

16:45 – 18:00 | מושב I – בינה מלאכותית במערכת הפיננסית – הזדמנויות ואתגרים מנחה: פרופ' אורית פישמן אפורי – הפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס, המכללה למינהל

 

הרצאת פתיחה:

מר יאיר אבידן – המפקח על הבנקים: "אפקטיביות המידע בעולם פיננסי חדש"

דוברים/ות:

מר דוראל בליץ – סמנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח עסקי, Personetics פרופ' רות פלאטו-שנער – ראשת המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית, המכללה האקדמית נתניה ד”ר טליה גיליס – בית הספר למשפטים, אוניברסיטת קולומביה, ארה"ב

עו"ד מאיר לוין – המשנה ליועצת המשפטית לממשלה )כלכלי(

 

הפסקה | 18:30 – 18:00

 

18:30 – 19:30 | מושב II – רב שיח: נשים באקדמיה הישראלית – מתקדמות לאחור? מנחה: ד"ר מורן אופיר – בית הספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן פרופ' עידית תשובה – סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה, האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' ברק מדינה – הרקטור היוצא, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' נטע זיו – סגנית הנשיא לשוויון, מגוון וקהילה, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' אורנה אליגון דר – יועצת הנשיא הממונה על הוגנות מגדרית, המכללה האקדמית ספיר

 

19:30 | דברי סיכום בשם פורום "חברות" – ד"ר יפעת ארן – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

https://www.colman.ac.il/events/friend_forum/

מפרסם ההודעה
קרן בן עמי דרור מנהלת פרויקטים הפקולטה למשפטים המסלול האקדמי המכללה למינהל kerendr@hdq.colman.ac.il
כתובת מלאה
הפקולטה למשפטים המסלול האקדמי המכללה למינהל, אולם ווידאה, בניין א -בניין משפטים, אלי ויזל 2 ראשל"צ
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה