< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: אוכלוסיות מיעוט ומדיניות בריאות במהלך משבר הקורונה: מחקר ותובנות לעתיד (תהילה קלעג'י) (סמינר המרכז למצבי חירום) [אונ חיפה / חיפה] 14.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2121112/

אוכלוסיות מיעוט ומדיניות בריאות במהלך משבר הקורונה: מחקר ותובנות לעתיד

ד"ר תהילה קלעג'י, המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

יום רביעי, 14.12.2022 בין השעות 14:15-15:45

תקציר

בעקבות פרוץ משבר ה- COVID-19 ברחבי העולם, קובעי המדיניות עסוקים בשאלות האם וכיצד ניתן לפנות באופן מיוחד לקבוצות תרבות ייחודיות להתמודדות עם המגיפה. מחקר זה נועד להעריך את הפוטנציאל לגישה המותאמת תרבותית להעברת מסרים בריאותיים בעת משבר בקרב שתי אוכלוסיות מיעוט בחברה הישראלית: האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית. המחקר נשען על מדגם שכלל 380 משתתפים מהחברה החרדית ו -360 משתתפים מהחברה הערבית בישראל, אשר השיבו על שאלון דיווח עצמי בתחילת אפריל 2020, בעיצומו של המשבר. ממצאי מחקר זה חושפים הבדלים בין קבוצות המחקר מבחינת היעילות של ערוצים שונים להעברת מסרים והערוצים שהיו מועדפים, כמו גם קשרים משמעותיים בין תחושת הקוהרנטיות של הקהילה לבין משתני המחקר. מצאנו כי הסברה ומוטיבציה המבוססים על ערכים, מצד אחד, והכרה ביעילותה של גישה המותאמת לתרבות, מאידך, עשויים לספק את הגישה הטובה ביותר לשכנוע בני אוכלוסיות מיעוט, המשתייכות לחברות קולקטיביסטיות, להיענות להנחיות.

*** המחקר נערך בשותפות עם פרופ' ארנה בראון לבינסון ופרופ' סארה אבו כף, התכנית לניהול וישוב סכסוכים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

ד"ר תהילה קלעג'י, מרצה בכירה במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית, בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד-גלזר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תחומי עיסוקיה המקצועיים כוללים מחקר, ייעוץ, הוראה, חברות בוועדות אקדמיות ובוועדות ציבוריות. תחומי התמחותה העיקריים מתמקדים בחקר מדיניות מיעוטים, בדגש על שילוב בהשכלה ובתעסוקה, סביבה, ניהול בין תרבותי ובריאות הציבור.

https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/31-center-events/226-2022-12-07-16-26-15 

(מצביחירום22-23)  

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה