< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מל"ג, ות"ת והממשלה (חגית מסר ירון) (סדרת מעברים / בשער) [מקוון] 12.12.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2120806/

מעברים ו”בשער” שמחים להזמין למפגש מקוון בנושא
מל”ג, ות”ת והממשלה –
על משילות ההשכלה הגבוהה בישראלעם:
פרופ’ חגית מסר ירון יו”ר “בשער”; אוניברסיטת תל-אביביום שני, ה-12 בדצמבר 2022 | 20:00-19:00 | בזום
אין צורך בהרשמה, רק ללחוץ על הקישור ולהצטרף
קישור לזום המפגש

מנגנוני משילות ההשכלה הגבוהה בישראל, ובראשם המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות”ת), גובשו ומוסדו לפני עשרות שנים, כאשר פני ההשכלה הגבוהה היו שונים לחלוטין.בשנת 2013 מינתה הממשלה ועדה ציבורית לבחון את המנגנונים האלו ואת האפשרות לעדכנם. הוועדה הגישה דוח ביולי 2014. הדוח אומץ ואף גובש להצעת תיקון לחוק המל”ג, אך הממשלה שהוקמה לאחר בחירות 2015 עצרה את אימוצה ויישומה.

במפגש זה, תינתן סקירה של המצב לפני הקמת הוועדה ולאחריה, יוצגו עיקרי הדוח תוך בחינת השאלה האם הם עדיין רלבנטיים וישימים, וזאת אל מול אלטרנטיבות שונות, בכללן “שב ואל תעשה”.

חגית מסר ירון, היא פרופ’ להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב ויו”ר “בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל”.
בין יתר תפקידיה היא שימשה בעבר כסגנית יו”ר מל”ג, מדענית ראשית של משרד המדע והטכנולוגיה, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה וסגנית הנשיא למו”פ באוניברסיטת תל-אביב.נוסף לפעילותה הפורמלית באקדמיה, היא מתעניינת ועוסקת במדיניות מדע והשכלה גבוהה, בקידום נשים במדע וטכנולוגיה, ובאתיקה של מדע וטכנולוגיה. בנושאים אלו הרצתה, כתבה ופרסמה במגוון מסגרות לרבות ספרה “הקפיטליזם של הידע”  שפורסם ב2008.

(סדרתמעברים)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added