< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קבוצת מחקר: חוקרים.ות את הקהילה החרדית (תהילה גאדו) [העברית / ירושלים] דדליין=12.12.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2120304/

אני מזמינה אתכן ואתכם, תלמידי ותלמידות מחקר, חוקרי הקהילה החרדית, להשתתף בקבוצת לימוד ודיון “חוקרים את הקהילה החרדית”, שתעסוק בסוגיות בחקר הקהילה, כתחום מחקר שצובר תאוצה בעשורים האחרונים. קבוצה זו תהווה במה אקדמית ומקצועית לדיון, שיתוף בידע, אתגרים, תיאוריות רלוונטיות, כווני מחקר מתחדשים בתחום, מתודות ושיטות מחקר ייחודיות לחקר קהילה זו.

עד לשנים האחרונות רוב ככל חוקרי הקהילה היו חיצונים לה, לאחרונה מצטרפים לקהילת חוקרים זו גם חוקרים וחוקרות מתוך הקהילה. לאלה ישנה הבנה גבוהה בקודים החברתיים, מאידך, הם נתקלים לעתים בקשיי מחקר ילידי. בקבוצת דיון זו ישתתפו חוקרי הקהילה החרדית הבאים מתוך הקהילה עם חוקרים חיצוניים החוקרים אותה. שילוב זה, וכן שילובם של חוקרים מתחומי דעת שונים, העושים שימוש במתודות שונות יובילו להפריה הדדית ולהבנה והיכרות מעמיקה עם אתגרי המחקר בתחום.

מלבד התועלת שבשיח עמיתים משותף להתפתחות אקדמית והתמקצעות, מטרת המפגשים היא לקדם את המשתתפים והמשתתפות בטיפוח הקריירה האקדמית שלהם. לפיכך יתקיימו מפגשים שיעסקו בהעשרה בדרכי כתיבה אקדמית, בדגש על פרסומים בכתבי עת והצגה בכנסים מדעיים. השאיפה היא, ובהתאם לרצון של משתתפי הקבוצה, לקיים בסופם של המפגשים כנס אקדמי שעוסק בחקר הקהילה החרדית בישראל, בו יציגו משתתפי הקבוצה, וחוקרים נוספים.

מוזמנים ומוזמנות דוקטורנטים.ות )וגם מאסטרנטים.ות( מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטאות אחרות. שתחומי המחקר שלהם.ן עוסקים בחקר החברה החרדית מהיבטים שונים ומתחומי מחקר מגוונים. חוקרים וחוקרות מקרב הקהילה החרדית, וכן מחוץ לקהילה .

מפגשי הלימוד והדיון יתקיימו אחת לשלושה שבועות בימי שני (בסמסטר א’ בין השעות 30.16-00.15 ; ובסמסטר ב’ בין השעות 30.18-00.17).

מפגש הפתיחה יתקיים ביום שני 12 בדצמבר 2022 ,י”ח כסלו תשפ”ג. בין השעות 30.16-00.15 בקמפוס הר הצופים.

https://drive.google.com/file/d/1K2_DNk4V-YBdBYvQE0g8SHSOihalkFZ2/view

 

Message publisher
תהילה גאדו tehila.amar@mail.huji.ac.il
Full address
הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added