< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: ארגז כלים פמיניסטי לעת הזו [ון ליר / ירושלים] 4-5.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2120201/

כניסה בהרשמה מראש

יום ראשון, 4.12.2022

10:30– ברכות

10:40–12:15 – מושב פתיחה

עולם משתנה. כלים חדשים?

12:30–14:00– מושבים מקבילים

מושב 1: התמודדויות פמיניסטיות במציאות ניאו-ליברלית

מושב 2: "השוליים של השוליים": מבטים מגדריים מתוך החברה החרדית אל עבר קבוצות שוליים בתוכה

15:00–16:30– מושבים מקבילים

מושב 1: ארגז כלים פמיניסטי בשדה החינוך וההוראה

מושב 2: דינמיקות אָפקטיביות כמשאב לידיעה ולפעולה

16:45–18:15 – מושב מליאה

פועלות לשינוי: אסטרטגיות פעולה פמיניסטיות במשפט ובתקשורת

19:00–20:30 – ערב עיון חגיגי לרגל השקת גיליון מיוחד של כתב העת "פוליטיקה" בנושא:

לאום, דת ומגדר: פרספקטיבות מקומיות על הצטלבויות והשלכותיהן

לדף ערב העיון באתר המכון – bit.ly/3Ews9Ie

יום שני, 5.12.2022

10:00–11:30 – מושבים מקבילים

מושב 1: שפות חדשות למחשבה על גוף ופריון

מושב 2: טכנולוגיה ככלי פמיניסטי

12:00–13:30 – מושבים מקבילים

מושב 1: יחסים בין-דוריים ככלי לשינוי וכעיקרון אתי בפמיניזם המסורתי

מושב 2: לחשוב מחדש על כוח וסובייקטיביות: כלים מתודולוגיים ותיאורטיים

14:30 –16:00 מושבים מקבילים

מושב 1: ידע פמיניסטי מודר ו"גייטקיפינג"

מושב 2: אסטרטגיות של מאבקים פמיניסטיים

16:30–17:30 – מושב סיכום

ארגז כלים פמיניסטי לעת הזו: שאלות להמשך

bit.ly/3TWe78z

* (vanleerinst) 

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה