< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קבוצת מחקר: אני לא טקסט (נטע שרם) [העברית / ירושלים] דדליין=18.11.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2110902/

אני מזמינה תלמידות ותלמידח מחקר להצטרף לשנה שניה של קבוצת המחקר אני לא טקסט.
לקבוצת המחקר אני קוראת בקריצה ‘אני לא טקסט’. הקבוצה שואפת למשוך את כל מי שעוסקים בקריאת טקסטים שהם לא רק מילים על דף.

לפעמים נדמה כי במחקר בימינו הכל הוא טקסט: הגבול בין יחידת טקסט מסורתית ובין יחידות אינפורמציה אחרות כגון תמונה, צליל, מפה, מחווה גופנית או טקס נשחק. מהיסטוריה חומרית ועד לימודי קול, היום מבקשים ‘לקרוא’ הכל־מכל־כל וגם לכתוב על כך. קבוצת המחקר ‘אני לא טקסט’ מבקשת לחבר בין דוקטורנטיות ודוקטורנטים שהמחקר שלהם עושה בדיוק את זה: קריאה של טקסטים במובן המורחב. מטרת הקבוצה היא לחשוב באופן ביקורתי על עמדה מחקרית זו במטרה לדייק – בעיקר לעצמנו – מהו הפרוייקט שאנו עסוקים ועסוקות בו.
נשאל על השיטות בהן אנחנו קוראים את הטקסטים שלנו ונעלה יחד בעיות מתודולוגיות והרמנויטיות שאנו מתלבטים בהם.

קבוצת ‘אני לא טקסט’ תשמח לכלול דוקטורנטיות ודוקטורנטים ממגוון דיציפלינות ממוזיקולוגיה דרך ארכיאולוגיה ועד תקשורת המונים ובלבד שהסוגיות התיאורטיות והמתודולוגיות קרובים לליבם. השאיפה מן הקבוצה היא זו: אף כי גם השנה לא נפתור את הפרדוקס שבהכרזה ‘אני לא טקסט,’ ואולי פתרון שכזה רק מקלקל נהיה מדוייקים יותר ביחסנו התיאורטי והמתודולוגי אל הקורפוס המחקר האישי של כל אחת ואחד מאיתנו. המפגשים יתקיימו בעיקר פנים אל פנים באוניברסיטה העברית בהתאם להנחיות של לימוד בחברותא.

בסיום התוכנית, נשמח לארגן כנס שיציג את פירות החקירה המשותפת שלנו ביחס לפרוייקטים האישיים שבהם אנחנו עסוקים.

Message publisher
נטע שרם netta.schramm@mail.huji.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added