< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: בתוך החוק, מחוץ לצדק: פוליגמיה, אזרחות ממוגדרת וקולוניאליזם במשפט הישראלי (ראויה אבורביעה) [ון ליר / ירושלים] 13.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2110521/

כניסה בהרשמה מראש

בתוך החוק, מחוץ לצדק: פוליגמיה, אזרחות ממוגדרת וקולוניאליזם במשפט הישראלי
ערב דיון לכבוד צאת ספרה של ראויה אבורביעה
הכניסה חופשית בהרשמה מראש > bit.ly/3Dl83QI

ספרה של ד"ר ראויה אבורביעה בוחן את המשמעויות הפוליטיות ואת האופי הפטריארכלי של דיני המשפחה בישראל – בעיקר בקרב האוכלוסייה הבדואית, ולנוכח המורשת הקולוניאלית הבריטית. מורשת זו משתקפת במערכת החוק והמשפט הישראלית בכלל, אך היא בולטת במיוחד בכל הנוגע למעמד המשפטי של הנשים הבדואיות. הספר מתמקד בתופעת הפוליגמיה בחברה הבדואית ודן באכיפת האיסור על פוליגמיה באמצעות בחינה של ארבע זירות מרכזיות: מערכת החוק הקולוניאלית, החקיקה הפוסטקולוניאלית הישראלית, מדיניות האכיפה הישראלית, ובית הדין השרעי בבאר שבע.
הספר בוחן את האופנים שבהם ישראל, כמדינה קולוניאלית-התיישבותית, שימרה מנגנוני שליטה שהתבססו על הבניה ואף על העצמה של הזהות ה"שבטית" הייחודית של הבדואים לצורך הפרדתם משאר הפלסטינים במדינה. מדיניות זו, מתברר, תואמת תיאוריות קולוניאליות שמצביעות על קשר בין הקודיפיקציה של דיני המשפחה בקרב עמים ילידיים ובין מערכות השליטה הקולוניאליות. דיני המעמד האישי הנוגעים לנשים הבדואיות-פלסטיניות בישראל מנוהלים באמצעות שתי פרקטיקות מרכזיות: האחת, אי-אכיפה של החוק האוסר פוליגמיה; והשנייה, חיזוק המשפט המנהגי בקרב האוכלוסייה הבדואית. פרקטיקות אלו נועדו לבצר את מעמדם של הבדואים כקבוצת מיעוט מובחנת. (2022, הוצאת מגדרים)

ברכות: פרופ' חנה הרצוג, העורכת המדעית של הספר, מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב
בהשתתפות
יו"ר ודובר: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב
עו"ד אמי פלמור, לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים
ד"ר מהא כרכבי-סבאח, ראש המרכז הרב-תחומי לחקר משפחות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מגיבה: ד"ר ראויה אבורביעה, המכללה האקדמית ספיר

13.11.22, 20:30-18:30

bit.ly/3yXd0Od

* (vanleerinst)

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה