< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: חוסן אוכלוסיה בעת לוחמה: הטיפול בנפגעים, משפחותיהם ושאיריהם (אורי ינאי) (סמינר המרכז למצבי חירום) [מקוון] 9.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2110510/

מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום: חוסן אוכלוסיה בעת לוחמה: הטיפול בנפגעים, משפחותיהם ושאיריהם, עם פרופ' (אמריטוס) אורי ינאי, האוניברסיטה העברית בירושלים, ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.
יום רביעי, 9.11.2022 בין השעות 14:15-15:45, במרחב הווירטואלי
תקציר
עוד טרם הקמת המדינה ידעה האוכלוסיה היהודית בישראל פגיעות בגוף, בנפש וברכוש כתוצאה ממעשי איבה. מאחר שלא ניתן למנוע לחלוטין פיגועי טרור כולם, נטלה על עצמה מדינת ישראל לאחר הקמתה את הטיפול בתוצאותיהם הקשות. הטיפול מוענק לכל, גם לעוברי אורח שאינם ישראלים.

מאז שנת 2000 אירעו פיגועים קשים בהם נפצעו וניספו ישראלים, פלשתינאים וזרים רבים במהלך אינתיפדת אל-אקצה ולאחריה. מערכות החירום מוזעקות לכל אירוע ומתפנות מיד בתום מילוי תפקידן, אך מי דואג לנפגעים, למשפחותיהם ולעסקים שקרסו? מי הגורם המקומי שנותר בשטח מזהה את הצרכים ודואג לענות עליהם? ההרצאה תציג מעט מהניסיון שנצבר בתחום זה בישראל בהתייחס למשפחות ולקהילות.

על פי החוק בישראל, על המוסד לביטוח לאומי לדאוג לנפגעי פעולות איבה, משפחותיהם ושאיריהם בתחומים רבים ומגוונים, להתמיד ולדאוג להם משך שנים רבות, כשמימון הוצאות אלה חל ישירות על אוצר המדינה. אך היש בדאגה זו להבטיח את חוסן האוכלוסיה כולה?

אופי והיקף פעולות האיבה השתנה עם הזמן. פיגועים במרכזי הערים לא חדלו אך נוספו להם מטחי טילים ורקטות מעבר לגבול הפוגעים ומשתקים חבלי ארץ שונים למשך ימים. צוותי חירום יישוביים והקמת 'מרכזי חוסן' עומדים בבסיס המאמץ לשמר את חוסן האוכלוסיה ויכולתה לעמוד בשגרת הקיום בישובים ברחבי הארץ. מענה מקומי זמין ואמין הוא המפתח להבטחת חוסן האוכלוסיה.

https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/31-center-events/223-9-11-2022

 9.11.22 ,  15:45-14:15

* (מצביחירום22-23)  

מפרסם ההודעה
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il Dr. Michal Ben Gal Research coordinator Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions minervaxtremelaw.haifa.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה