< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / מפגש: חופש אקדמי בהוראה (סדרת אקדמיה בעולם משתנה) [בשער / מקוון] 26.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2092802/

מפגש שלישי: חופש אקדמי בהוראה
יו"ר והנחיית המפגש: פרופ' עירד יבנה ופרופ' יערה בר-און
תוכן המפגש: חופש אקדמי במחקר ובהוראה אמור להבטיח שההוראה והמחקר מתבצעים ללא תלות, ללא פחד וללא חשש מאפליה או פגיעה. הוא כולל את הזכות לבחור את נושאי המחקר וההוראה, את אופיים ואת התנהלותם ללא תכתיבים. במפגשים 2+3 נבחן מהם האתגרים והאילוצים – חיצוניים ופנימיים – על חופש אקדמי זה. האם יש מגבלות שראוי לשים, מה הגבולות ומה הכלים לקביעת הגבולות והקווים האדומים.
יום רביעי, ה-26 באוקטובר 22 | 18:30-16:00 | בזום
תוכנית המפגש:
ברכות
ד"ר ורד אריאל נהרי, מנכ"לית "בשער"
פרופ' חגית מסר-ירון, יו"ר "בשער"

מושב ראשון: מה מקומו של חופש אקדמי בהוראת לימודים פרופסיונליים?
קיים הבדל בין לימודים המכוונים להכשרה פרופסיונלית / מקצועית לבין אלה המיועדים להעשרה אינטלקטואלית ואוריינות אקדמית גרידא. ברקע לימודים פרופסיונליים עומדת דמות הבוגר.ת כבעל.ת מקצוע ומומחה.ית בתחום העיסוק. כשלימודים פרופסיונליים נבחנים דרך עדשת החופש האקדמי בהוראה, מתחייבת התייחסות לשאלות, בהן, מי מוסמך.ת לקבוע מה המיומנויות שצריך להוכיח על מנת לקבל אישור לעסוק במקצוע? מהו הרף הנדרש ומי המסמיך.ה? ובתוך כך, מהם גבולות החופש של המרצה לסטות מהדרישות הפורמליות של הקורסים שהוא.יא מלמד.ת?
פרופ' עירד יבנה | יו"ר ומנחה המושב, מנכ"ל מוסד שמואל נאמן בטכניון, וחבר בפורום השכלה גבוהה "בשער"

פאנל בהשתתפות (סדר א-ב):
מר ניסן אוחנה, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון
פרופ' רבקה כרמי, לשעבר נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' יוסי רוזנוקס, בית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל-אביב וחבר המועצה להשכלה גבוהה
פרופ' לילך שגיב, סגנית הרקטור, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית, ירושלים

מושב שני: חרויות המרצה בין עובדות ודעות במדעי החברה והרוח
במדעי החברה והרוח כל דיון תיאורטי עוסק בשאלות של החברה האנושית ולכן מעלה סוגיות ערכיות ופוליטיות בהכרח, שאין עליהן הסכמה. החופש האקדמי נדרש בתחומים אלו במיוחד ובה בעת חרויות הדובר עומדות תמיד מול פגיעה אפשרית בציפור נפשם של אחרים. נושאי הלימוד מחייבים התייחסות להיבטים השנויים במחלוקת. כל אמירה, מושג, הגדרה יכולים להיות טריגר לפגיעה אפשרית. כך נוצרים עימותים המתלקחים לעתים קרובות או לחילופין צנזורים עצמיים, מתוך רצון לרצות את כולם. מה המחיר של התהליך הזה? האם אפשר להימנע מעיסוק בנושאים שנויים במחלוקת? המושב ידון בסוגיות אלה.

פרופ' יערה בר-און | יו"ר ומנחת המושב, דיקנית בית הספר לחינוך, המכללה למינהל, לשעבר נשיאת מכללת אורנים

פאנל בהשתתפות (סדר א-ב):
מר עומר בן יעקב, עיתונאי "הארץ"
ד"ר יעל ברדה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית ועמיתת מחקר בבית הספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרוורד
פרופ' עמית שכטר, נשיא מכללת אורנים

ההשתתפות ללא עלות אך נדרשת הרשמה

קישור להרשמה: https://forms.gle/zHKG8r2NpZnQCiC17

* (אקדמיהבעולםמשתנה)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה