< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / הצטרפות לפורום קדמתה - המרכז הישראלי לחקר יהדות המזרח וספרד [יד בן צבי / ירושלים] דדליין מתוקן=31.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2091909/

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח פונה לתלמידות ולתלמידי דוקטורט ופוסט-דוקטורט
בעלי שיוך אקדמי בהצעה להגיש מועמדות לפורום קדמתה המתחדש.

קדמתה הוא פורום בין-אוניברסיטאי המבקש לאגד תלמידות ותלמידי מחקר בישראל העוסקים
בחקר יהודי המרחב המוסלמי והמזרחים/ספרדים על היבטיו השונים. הפורום מבקש לקדם
מחקרים חדשים ופורצי דרך בתחום מתוך הכרה בחשיבות ובצורך להציבו בחזית המחקר במדעי
הרוח והחברה.

פורום קדמתה יציע העשרה אינטלקטואלית ומסגרת תומכת לקידום מחקריהן.ם של חבריו
וחברותיו באמצעות דיונים, מפגשים עם חוקרות וחוקרים מובילים, סמינרים מחקריים וימי עיון
משותפים.

להגשת מועמדות לקדמתה יש לשלוח קורות חיים ותמצית עבודת מחקר בהיקף של עמוד אחד וכן
דוגמת כתיבה, מאמר או פרק מדוקטורט או ספר עד ליום שני, 31 באוקטובר, 2202 efrate@ybz.org.il: את המסמכים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל

לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות לנציגי ועד קדמתה באוניברסיטאות השונות:
david.guedj@mail.huji.ac.il , ד"ר דוד גדג', האוניברסיטה העברית
Nissim.Leon@biu.ac.il , פרופ' נסים ליאון, אוניברסיטת בר אילן
anzi@bgu.ac.il , ד"ר מנשה ענזי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
h ilashba@tauex.tau.ac.il , ד"ר הילה שלם בהרד, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מרים פרנקל ראשת מכון בן-צבי וד"ר חנן חריף, סגן ראשת מכון בן-צבי

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה