< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שמרו את התאריך / יום עיון: אירועים במחלוקת: התיעוד בעל פה במבחן [העברית / ירושלים] 27.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2091908/

אירועים במחלוקת: התיעוד בעל פה במבחן
יום עיון, יום חמישי, ב' בחשון תשפ"ג, 27.10.2022
חדר 3001 בניין רבין, האוניברסיטה העברית
09:00-09:30 – התכנסות
09:30-09:45 – ברכות
פרופ' עמוס גולדברג (מכון המחקר ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית)
ד"ר מרגלית בז'רנו (האגודה הישראלית לתיעוד בעל פה)
9:45-11:45 מושב ראשון
יו"ר: ד"ר רוני מיקל-אריאלי (המדור לתיעוד בעל פה, האוניברסיטה העברית)
פרופ' בת ציון עראקי קלורמן (האוניברסיטה הפתוחה): מה ניתן ללמוד מעדויות בעל פה בפרשת ילדי תימן הנעדרים?
פרופ' מוסטפה כבהא (האוניברסיטה הפתוחה): עדויות בעל פה ותוקף השימוש בהן במסגרת מחקר היסטורי: מקרה טנטורה כדוגמה
ליזה רוזובסקי (כתבת "הארץ" ושליחת העיתון לאוקראינה): עדויות מהשטח מהמלחמה באוקראינה: בין החד-משמעי ללא חד-משמעי
11:45-12:15 – הפסקה
– 12:15-13:45 מושב שני
יו"ר: ד"ר שרון ליבנה (מכון לאו בק)
פרופ' גור אלרואי (אוניברסיטת חיפה): טנטורה: נקודת המבט האקדמית
עו"ד ד"ר סיגל הורוביץ (האוניברסיטה העברית): שימוש בתיעוד בעל פה בתהליכי צדק מעברי
נדרשת הרשמה מראש: ohd@savion.huji.ac.il
הזמנה זו בלוויית תעודה מזהה מהווה אישור כניסה לקמפוס הר הצופים

 

מפרסם ההודעה
ד"ר רוני מיקל-אריאלי המדור לתיעוד בעל פה המכון ליהדות זמננו האוניברסיטה העברית בירושלים ronimikel@gmail.com
כתובת מלאה
חדר 3001 בניין רבין, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה