< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / ערב השקה: ערב עיון לרגל פרסום הכרך "משפט, כלכלה ומוסדות בישראל" (רון חריס, דרור גולדברג) [אונ' ת"א, ת"א & מקוון] 31.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2051420/

ערב עיון לרגל פרסום הכרך משפט, כלכלה ומוסדות בישראל
בעריכת רון חריס ודרור גולדברג
במסגרת כתב העת משפט, חברה ותרבות

האירוע יתקיים ביום שלישי, 31 במאי 2022 בין השעות 17:45-20:00

האירוע יתקיים במתכונת משולבת, באופן מקוון וכן בפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ, קומה ג׳, חדר 307
(חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי)
ההשתתפות חופשית אך מותנית ברישום

18:00-17:45 קבלת פנים

18:00 ברכות
פרופ׳ ישי בלנק, דקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ׳ אסף לחובסקי, עורך כתב העת משפט, חברה ותרבות
עו״ד אלמוג גיל־אור, משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות׳ עם המבורגר עברון

18:15 דברי פתיחה
יצחק בומבך, מטר בן ישי, סתיו גור, עורכי המשנה של הכרך

18:25 הרצאות
יו״ר: ד״ר דרור גולדברג, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' דוד לוי־פאור, המחלקה למדע המדינה ובית הספר פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית
הפוליטיקה של משפט הכלכלה הישראלי

ד״ר תמר קריכלי כץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
משפט שווקים וחברה

ד״ר רונן מנדלקרן, בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל אביב
מי צריך לקבל החלטות כלכליות במדינה דמוקרטית?

פרופ׳ אבי שמחון, האוניברסיטה העברית, ראש המועצה הלאומית לכלכלה לשעבר
מי מפקח על המשפטנים בקביעת רגולציה כלכלית?

19:45 דיון ודברי סיכום
פרופ' רון חריס וד"ר דרור גולדברג, עורכי הכרך

20:00 סיום

הציבור מוזמן בהרשמה מראש | מספר האירוע 1205973 | מספר האירוע מהווה אישור כניסה לרכב

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_Society_Culture/books/economy%26ins/invitation31-5-22.pdf

מפרסם ההודעה
נירית פוטרמן periodicals@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
האירוע יתקיים במתכונת משולבת, באופן מקוון (קישור יישלח בבוקר האירוע) וכן בפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ, קומה ג׳, חדר 307 (חדר כנסים ע״ש סוניה ואדוארד קוסוי)
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה