< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: שמות מקומות כזירה בסכסוך הישראלי-פלסטיני וכמנוף לשלום — עבר, הווה, ועתיד [טרומן, העברית, ירושלים] 16.5.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2050720/

בכנס נבחן כיצד שמות המקומות בארץ משקפים וגם משרתים תהליכים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים. נשאל אילו תפקידים תרבותיים ואילו מהלכים ואינטרסים פוליטיים משרת שִׁיּוּם המקומות, מהם תפקידיו בסכסוך הישראלי–פלסטיני ובעיצוב מערכת היחסים שבין שני העמים ואילו תהליכים בתחום שִיּום מקומות עשויים לקדם פוליטיקה מכילה ופיוס בין העמים בעתיד.

10:30 התכנסות
10:45 דברי פתיחה וברכות
פרופ׳ ורד ויניצקי-סרוסי, ראשת מכון טרומן, האוניברסיטה העברית
ד״ר עינת אלבין, המנהלת האקדמית, מרכז מינרבה לזכויות האדם, האוניברסיטה העברית
11:00 מושב ראשון – מבט רחב על שִ יּום מקומות בישראל/פלסטין
יו״ר: פרופ׳ ורד ויניצקי-סרוסי, ראשת מכון טרומן, האוניברסיטה העברית
פרופ׳ יעל זרובבל, אוניברסיטת ראטגרס, ניו ג’רזי
ד״ר עאמר דהאמשה, המכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה ואוניברסיטת חיפה
11:45 מושב שני – ירושלים: בין עבר להווה
יו״ר: פרופ׳ יוסי כץ, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ׳ מנחם קליין, אוניברסיטת בר-אילן, ״התפתחות השמות בירושלים״
מר ניר חסון, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית, ״ירושלים-אלקודס״
גב׳ ענב בירנבוים ופרופ׳ אורן ברק, האוניברסיטה העברית, ״עיצוב המרחב הסימבולי בירושלים״
ד״ר יוני מנדל וד״ר עאמר דהאמשה, אוניברסיטת בן-גוריון והמכללה האקדמית הערבית
לחינוך בחיפה, ״שמות ושפות בעיר העתיקה שבתוך חומותיה של ירושלים״
13:15 הפסקה
13:30 מושב שלישי – הווה משתנה: שִׁיּוּם ברשויות המקומיות הערביות
יו״ר: ד״ר מאיסה תותרי-פאח׳ורי, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית
ד״ר ארנון בן-ישראל, המכללה לחינוך ע”ש קיי, באר שבע, ״ שִׁיּוּם המרחב האורבאני בעיירות הבדואים בנגב – פורמליזציה בחסות תור הזהב האסלאמי״
ד״ר מיכאל מילשטיין, אוניברסיטת רייכמן, ״הפלסטיניזציה של המרחב הציבורי הערבי בישראל״
ד״ר אילן סבן, אוניברסיטת חיפה, ״גבולות ההוקרה – סמכות הרשויות המקומיות הערביות ביחס למתן שמות רחובות״
14:45 הפסקת צהריים
15:30 מושב רביעי – הווה מרובד: שיום, שליטה וזיכרון
יו״ר: פרופ׳ יעל זרובבל, אוניברסיטת ראטגרס, ניו ג’רזי
מר ח׳ליל אבו קארש, המכון לחקר ערב, קהיר, ״מבט מרמאללה על שִיּום בפלסטין / ישראל״
ד״ר אפרת הילדסהיים, אוניברסיטת תל-אביב, ״שמות, אינטרפלציה ונוף הכבישגבול: המופע הנופי של השלטים בכביש 90״
ד״ר אורנה ועדיה, ״ שִׁיּוּם כפרקטיקה של אקטיביזם של זיכרון: קריאה במפת הנכבה של עמותת זוכרות ביחס לתולדות הקרטוגרפיה הציונית״
מר עדן פוקס ופרופ׳ נמרוד לוז, המכללה האקדמית כנרת, ״נכבה על המפה, התתכן טופונימיה מלמטה? לקראת תיאוריה פוסט קולוניאלית של שִׁיּוּם המרחב בעידן הדיגיטלי״
17:00 הפסקה
17:15 מושב חמישי – מבט לעתיד: שִׁיּוּם לכולם?
יו״ר: ד״ר יובל בנזימן, האוניברסיטה העברית
ד״ר נורמה מוסי, אוניברסיטת בן-גוריון, ״שמות של יישובים פלסטינים במרחב הישראלי:
על קרטוגרפיות של נוכחות מרובדת והאפשרות לדמיין מרחב משותף״
ד״ר רון דודאי ופרופ׳ הלל כהן, אוניברסיטת בן-גוריון והאוניברסיטה העברית, ״רחוב עבד אל-גני וגן השניים ביפו: על הפוטנציאל המוחמץ של הנצחת מצילים״
ד״ר אייל חוברס, אוניברסיטת תל-אביב, ״ “Refuge Cities
ד״ר לימור יהודה, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית, ״שלום יומיומי במרחב הציבורי: התפקיד של שמות המרחב בבניית שלום מבוסס שותפות בישראל/פלסטין״
18:45 קבלת פנים למשתתפי הכנס

להרשמה: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaKFjWl2Zb4xqGPqJn7U3Ib-6hMur_R82N7D0tHMuYNBlofQ/viewform

קובץ פידיאף: https://new.huji.ac.il/sites/default/files/mainsite/files/shmvt_mqvmvt_kzyrh_bsksvk_hyshrly-plstyny_vkmnvp_lshlvm_-_br_hvvh_vtyd-6.pdf

Message publisher
נעמה בן זאב nbenzev@zahav.net.il
Full address
אולם אבא אבן, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added