< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: חברה מדירה: שנאת נשים, שנאת זרים, גזענות, הומופוביה, אסלאמופוביה ואנטישמיות במאות 18-15 [בר אילן, רמת גן] 25.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2042103/

25.4.22, 18:00-9:00

התכנסות וברכות

פרופ' אליעזר שלוסברג, דיקן הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' שמואל פיינר, יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית
פרופ' דורון אברהם, ראש המחלקה להיסטוריה כללית
דברי פתיחה: דב סטוצ'ינסקי ומרים גריילסאמר

 מושב 1 | הדרה מהי? המקרה של המוריסקוס

יו"ר רות פיין' האוניברסיטה העברית בירושלים

Les satanisations du XVIe siècle espagnol: le rôle du peuple dans la tragédie morisque | Mohamed Saadan, Mohammed V University in Rabat

 מושב 2 | מיעוטים דתיים

 יו"ר אבריאל בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה

Komitas K‘eōmurchean and the Persecution of Armenian Catholics in Early Modern Istanbul | Henry R. Shapiro, University of Princeton & Polonsky Academy, Van Leer Jerusalem Institute

"הישועים באתיופיה: מבטם של מיסיונרים כלפי האוכלוסייה הלאנוצרית" | ליאונרדו כהן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בין הדרה לסובלנות: אמביוולנטיות ביחסם של הקלוויניסטים כלפי היהודים בפולין (1650-1550) | ענת ואתורי, אוניברסיטת חיפה ומכללת בית ברל

מושב 3 | גזע, מגדר ופוליטיקה

יו"ר אילנה קראוזמן בן-עמוס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חציות מיניות, מגדריות ומעמדיות בספרד של המאה השש-עשרה :משפטו של אלנו/ה דה סספדס | מעיין ענר, אוניברסיטת אוקספורד

ארסמוס ו'האחר': על הדרת מוסלמים ויהודים בכתביו של ארסמוס מרוטרדם | נתן רון, אוניברסיטת חיפה

מהדרה של מוצא להדרה של גזע: חוקי טוהר הדם במרחב האיברי (מאות 15-18) | דב סטוצ'ינסקי, אוניברסיטת בר-אילן

מושב 4 | חברה וכלכלה

יו"ר צור שלו, אוניברסיטת חיפה

המאבק בחסידי שבתאי צבי אחרי ההמרה לאסלאם: הדרה בערבון מוגבל | רוני ויינשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים

הרטוריקה של ההדרה בעת החדשה המוקדמת: הפמפלט ׳׳הנשך הקבור׳׳ (1628) מאת ג׳אן בושה | מרים גריילסאמר, אוניברסיטת בר-אילן

ספר דניאל והמהפכה הפיננסית בבריטניה: מה יכולה דמות סטראוטיפית שנשכחה ללמד אותנו על כלכלה והדרה? | אבינועם יובל-נאה, אוניברסיטת העברית

מושב 5 | תפיסות וייצוגים

יו"ר בנימין ארבל, אוניברסיטת תל-אביב

דרשן הלוחם: אמנות והטפה למסעי הצלב באיטליה בעת החדשה המוקדמת | נירית בן אריה דבי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

רפובליקניזם וסובלנות אקסלוסיביים באריופגיטיקה של ג'ון מילטון | יעקב ע' מאשיטי, אוניברסיטת בר-אילן

Defining the Jew in Inquisitorial Strategy in Sixteenth-Century Italy | Katherine Aron-Beller, Tel Aviv University & The Hebrew University

דברי סיכום

מירי אליאב-פלדון, אוניברסיטת תל-אביב

https://www.biu.ac.il/sites/default/files/2022-04/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%202022.pdf

מפרסם ההודעה
אוריאן יחזקאל מרכזת המחלקה להיסטוריה כללית אוניברסיטת בר אילן general-history.dept@biu.ac.il 035318390
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן - אולם וייספלד, בניין פלדמן (301)
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה