< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת אירועים: סולידריות וחיסונים [ון ליר & האקדמיה למדעים, מקוון]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2030222/

מפגש ראשון

בין סולידריות וזכויות אדם במגפת הקורונה

יום ראשון | 13.03.22 | בשעה 19:00

בהשתתפות
פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים, יו"ר ועדת ביואתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
פרופ' דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר שלי קמין פרידמן, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מנחה: ד"ר חגי בועז, מכון ון ליר בירושלים

 

מפגש שני

"עניי עירך קודמים"? סולידריות מקומית, אזורית ועולמית

יום שני | 28.03.22 | בשעה 19:00

בהשתתפות
ד"ר דורית ניצן, לשעבר ראש מערך החירום של ארגון הבריאות העולמי, אזור אירופהד"ר זוהר לדרמן, רמב"ם – הקריה הרפואית לבריאות האדםד"ר ענת רוזנטל, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מנחה: פרופ' נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
* (vacseries)

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה