< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // לסדנת למידה ודיון: מרחבים עירוניים מעורבים בפלשתינה המנדטורית ובראשית ימי המדינה [אונ חיפה 07/22] דדליין=13.4.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2022720/

קול קורא לסדנת למידה ודיון
מכון שומאכר לחקר ארץ ישראל בעת החדשה/אוניברסיטת חיפה
מרחבים עירוניים מעורבים בפלשתינה המנדטורית ובראשית ימי המדינה
5 ביולי 2022

מרחבים עירוניים מעורבים היו ועודם כר פורה למפגשים תרבותיים בין קהילות ופרטים. לצד חיי יום יום ואינטראקציות כלכליות ואחרות נגלו בהם כידוע גם התנגשויות ומאבקי כוח.
מטרת סדנת הלימוד והדיון היא להתמקד בהיבטים שונים של המרחבים העירוניים המעורבים, ולבחון כיצד השפיעו מגוון הזהויות המשתנות בסביבה העירונית על התפתחותה כמרחב מעורב. בין היתר נרצה לדון במשמעויות השונות ובשימושים במושג ‘מרחב מעורב’ לעומת ‘מרחב נבדל’, ‘מרחב משותף’ או ‘מרחב עירוני’. זאת בנוסף לדיון על תהליכי השינוי שעברו מרחבים אלו והשפעת התהליכים הגיאופוליטיים והשלטונים על היחסים בין תושבי העיר וכו’.

נושאים אפשריים
תרבות בורגנית מקומית והשפעתה על המרחב המעורב
השפעת קשרים כלכליים על המרחב הסובב
התפתחות השטח הבנוי כתוצר של המרקם העירוני וכמשפיע עליו
שכונות ומשמעותן במרחב המעורב
חיי יום יום של ילדים וילדות והשפעתם על ההוויה העירונית
השפעת השלטון המרכזי על המרחבים המעורבים ועל היחסים בין האוכלוסיות העירוניות השונות.
השפעת המעבר משלטון מנדטורי לתקופת המדינה על מרקם החיים במרחבים המעורבים.

כמו כן יידונו סוגיות מתודולוגיות: המקורות לתיאור יחסים בין אוכלוסיות שונות במרחב המעורב; כיצד ניתן לזהות תהליכי מעבר ומאפייניהם.
מטרת הסדנה היא חשיפה למחקרים קיימים בתחום, החלפת דעות לגבי תחומי מחקר אפשריים ובחינת אפשרויות לשיתופי פעולה עתידיים. משתתפי הסדנה יתבקשו להציג סוגיה מתודולוגית לדיון באחד הנושאים הרלוונטיים. הסדנה מיועדת לחוקרים ולחוקרות מכלל התחומים הרלוונטיים וכן לתלמידי מחקר בשלבים מתקדמים.

הסדנה תתקיים במכון שומאכר, חיפה, ביום שלישי, 5 ביולי 2022 .
הצעות באורך של עד 300 מילים יש לשלוח עד לתאריך 13 באפריל 2022
למייל: akidron@univ.haifa.ac.il.

Message publisher
ענת קדרון kidrone@gmail.com
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added