< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / סדנה: רפובליקת המשכילים היהודית של ראשית המאה ה-19: מוקדים, רשתות ומגמות רעיוניות [בר-אילן, רמת גן & מקוון] 1.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021400/

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר-אילן
סדנת מחקר של הקרן הלאומית למדע

רפובליקת המשכילים היהודית של ראשית המאה ה-19: מוקדים, רשתות ומגמות רעיוניות

שלישי-חמישי
כח-ל באדר א תשפ"ב
3-1 במרץ 2022

בניין יהדות 410, חדר 311
הסדנה תתקיים גם באופן מקוון בקישור:
https://us02web.zoom.us/j/7118819265

יום שלישי, 1 במרץ 2022

10:30 התכנסות

11:00 מושב ראשון
ברכות והצגת הפרויקט על-ידי צוות הפרויקט
הרצאת פתיחה –
שמואל פיינר: "אוהבי אדם": חברות המשכילים והנאורים והולדתה של הספירה הציבורית היהודית

12:30 הפסקת צהריים

13:30 מושב שני
יו"ר: נטלי ניימרק-גולדברג
סבטלנה נטקוביץ': הירש בר הורוויץ כאב-טיפוס של דמות האב הנעדר בספרות משכילי רוסיה
Marcin Wodziński: Library of the Haskalah: The Case Study of Avraham Stern

15:00 הפסקה

15:15 מושב שלישי
יו"ר: שמואל פיינר
ברכות: פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות
פרופ' עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה לתולדות ישראל
David Ruderman: “A Native of Poland Professing the Arts in London”: The Unconventional Maskil Solomon Yom Tov Bennett (1767-1838)
16:45 הפסקה

17:00 מושב רביעי
יו"ר: נעמה יגר
יונתן מאיר: השכלה וקבלה: המקרה של מנחם מנדל לפין

יום רביעי, 2 במרץ 2022

10:00 מושב חמישי
יו"ר: טובה כהן
לילך נתנאל: הרהורי לילה: השפעת שירו של אדוארד יאנג על כתבי משכילים עבריים, ממשה
מנדלסון ועד שלמה פפנהיים (1790-1755) על זיקתה של ההשכלה העברית לעידן הרגישויות
Bart Wallet: For the Common Good: Politics of Knowledge of the Amsterdam Tongeleth Society
11:30 הפסקה

11:45 מושב שישי
יו"ר: דורון אברהם
נטלי ניימרק-גולדברג: "למען תהיינה מוגנות מפני מצוקה ומחסור": פועלן של נשים בבית הספר
לבנות יהודיות בברסלאו בראשית המאה ה-19
Uta Lohmann: The Breslau Wilhelm School (Wilhelmsschule) as a Maskilic Focal Point, 1791–1807
13:15 הפסקת צהריים

14:15 מושב שביעי
יו"ר: נעמי קרן
Lea Reichel: Sulamith – a Network of Maskilim: Maskilic Discourses between Reform, Renewal and Restoration in the First German-Language Jewish Periodical
ד"ר סיגל נאור-פרלמן: האגרונים הסיפוריים הראשונים בעברית: "כתב יושר" לשלום הכהן ו"מפתח
בית דוד" לדוד זמושץ – בין פשט להצפנה

15:45 הפסקה

16:00 מושב שמיני
יו"ר: לאה רייכל
נעמי קרן: מברלין ואמשטרדם לקופנהאגן: רשתות משכיליות והשפעתן על עיצוב בתי הספר
היהודים המודרניים בקופנהאגן
נעמה יגר: "נדרשת טרנספורמציה בדת באופן דחוף": המעבר מהשכלה לרפורמה

יום חמישי, 3 במרץ 2022

09:00 מושב תשיעי
דיון פתוח: מסקנות ביניים וכיוונים להמשך

09:30 מושב עשירי
יו"ר: נתן שיפריס
רחל מנקין: המשכיל כתולעת ספרים: ספרייתו של יוסף פרל בטרנופול
Louise Hecht: The Printing Shop of Anton Schmid as the Focal Point of Viennese Haskalah

11:00 הפסקה

11:30 מושב אחד-עשר
יו"ר: איריס אידלסון-שיין
עופר דינס: ההשכלה והארכיון
טל קוגמן: חינוך משכילי בציר הזמן: המקראה העברית "בית הספר" (1802) על מהדורותיה לאורך
המאה ה-19

 

https://drive.google.com/file/d/1es4jhpAhnmVYd4KWSgSUbAz_LsbvoosT/view?usp=sharing

מפרסם ההודעה
ד"ר נעמה יגר מרכזת הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה naama.jager@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, בניין יהדות 410, חדר 311
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה