< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מגדל בבל - תשתית כפרדוקס [אריאל] 3.1.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1122711/

 

9:00 – 9:30 ברכות ד”ר אדר’ עדנה לגנטל ראש בית הספר לארכיטקטורה

פרופסור אלברט פנחסוב רקטור

9:30 – 10:45 מושב 1: ללמוד מברויגל

ראש המושב אדר’ יאיר ורון

ללמוד ממגדל בבל: התבוננות ביצירתו של פיטר ברויגל ד”ר אדר’ עדנה לגנטל

מגדל בבל כמשל ד”ר רות דורות

הגודש וההצפה כתשתית הידע כמגבלה לגילוי חדשנות אדר’ שוקי לוי

10:45 – 11:00 הפסקת קפה

מושב 2 התמוטטות וקיטוע

ראש המושב: אדר’ חגית לשם

מיתוס מגדל בבל ןשאלת הקריסה שלא הייתה שם: בעקבות מסע הצופה אל נבכי הקונסטרוקציה של הטקסט הקולנועי. מרב קטורזה

המגדל הקורס של האמת ותיבת הפלאות של הפוסט אמת אדר’ עמוס בר אלי

מגדל. בבל. השבר ד”ר רדר’ מיכל משה

מגדל בבל סיפור של תיקון מתמשך. אדר’ ירון קופרשטוק

12:30 – 12:45 הפסקת קפה

מושב שלישי – שפה, מילה ומדיה

מעיר המכגדל לעיר המקלט. מהר אררט להר העברים.: מבט על היציאה, או חוסר האפשרות שלה, אל עבר שפת האחר. אדר’ אודי מנדלסון

בין מגדל אייפל למגדל בבל בדיווחי העיתונות העברית מן התערוכה העולמית בפריז, 1889 פרופ’ גדעון קוץ

משפה אחת של בוני מגדל בבל לבלבולה: תבנית הטקסט, קונסטקורציה, דקונסטרוקציה סמיוטיקה ואטימולוגיה. ד”ר אסתר אזולאי

14:15 ארוחת צהריים

15:00 – 16:15 מושב רביעי-מיתוס, נשגב וקונפליקט

ראש המושב פרופסור ארנן קסקין

The Temple of Heaven as Calender: The Paradox of time Tracking and time Telling in Late Imperial china. Dr. Shaoqian Zhang

מחשבות בין גן עדן למגדל בבל. נעם בלסיאנו וד”ר אדר’ עדנה לגנטל

המגדל כביטוי לקונפליקט הנשגב באדריכלות אדר’ מיכאל רונה

16:15 – 16:30 הפסקת קפה

מושב 5- מבנים של תרגום

ראש המושב: אדר’ יעל דניאלי-להב

לרבע את המשולש: מחסרים פרגמטיים לאור תפיסות תלויות תרבות של נימוס. פרופ’ אלדעה ויצמן

“פירקנו? נרכיב!”- מבנים של חזרה ותקבולת בלשון השירה כאתגר תרגומי. פרופ’ רחל ויסברוד

מאונך-מאוזן: בחירות תרגומיות על שני צירים פרופסור רינה בן שחר

17:45- 18:00 הפסקת קפה

מושב 6 אחידות והסדרה, מגוון וכאוס

ראש המושב: אדר’ יואב לניר

Thoughts on an Architecture of Re-action. Arch. Alan Cohl

מגדל בבל כאלגוריה על תכנון ורגולציה. אדר’ ניר חן

תאורה במרחב העירוני, השפעתה על החוויה העירונית, וכיצד אנחנו יכולים לעשות אותה טוב יותר? אדר’ חנן פרץ

‘מגדלי בבל קטנים’ מהבהבים: ‘ הפאנטומים של המדרכות’ והאנשים כתשתיות באפריקה שמדרום לסהרה. ד”ר ליאורה ביגון

19:30 ביקור בתערוכה.

Message publisher
ד"ר עודד שי oded600@walla.co.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added