< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: הסדנה השנתית ה-3 לחוקרים צעירים בתחומי המזרח התיכון, הערבית והאסלאם [בר-אילן, רמת גן & עכו 01/22] דדליין=17.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1120717/

קול קורא
להגשת הצעות לסדנה השנתית ה-3
לחוקרים צעירים בתחומי המזרח התיכון, הערבית והאסלאם
ימים ראשון ושני, כ"ח-כ"ט בשבט תשפ"ב, 31-30 בינואר 2022

המחלקות לערבית באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת תל-אביב והחטיבה ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית גליל מערבי יארחו במשותף את הסדנה השנתית השלישית לחוקרים צעירים בתחומי המזרח התיכון, הערבית והאסלאם. הסדנה היא במה אקדמית למחקרים חדשים ופורצי דרך של תלמידי מחקר מצטיינים באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ.

הסדנה תכלול הרצאות ודיונים, שיחולקו למושבים לפי תחומי המחקר השונים, שבראשם יעמדו חוקרים בכירים. הסדנה תתחלק ליומיים:
היום הראשון, 30.1 – יוקדש להרצאות ודיונים בתחומי האסלאם, שפה וספרות ערבית וערבית-יהודית ויתקיים באוניברסיטת בר-אילן.
היום השני, 31.1 – יוקדש להרצאות ולדיונים בתחומי לימודי המזרח התיכון, לימודי ארץ-ישראל ומדעי המדינה ויתקיים במכללה האקדמית גליל מערבי שבעכו.
הסדנה פתוחה לתלמידי מחקר בתארים שני ושלישי (רק לאחר אישור הצעת המחקר)
וכן, לפוסט-דוקטורנטים מהארץ ומחו"ל.

המעוניינים להציג את מחקריהם בסדנה מוזמנים לשלוח תקציר תמציתי (עד 200 מילה) להרצאה בת 20 דקות. על ההצעה לכלול את פרטי המגיש/ה (לרבות, דוא"ל ומס' טלפון), שיוך אקדמי ושם המנחה.

תאריך אחרון למשלוח הצעות: יום שישי, י"ג בטבת תשפ"ב, 17 בדצמבר 2021. ההצעות תיבחנה על ידי הוועדה המארגנת, המורכבת מחוקרים בכירים בתחומים השונים.
תשובות למגישים תשלחנה במייל לא יאוחר מיום ראשון, כ"ט בטבת תשפ"ב, 2 בינואר 2022.
• הסדנה תתקיים באופן פרונטלי.
• הקבלה לסדנה מחייבת נוכחות בשני ימי הסדנה.
• מספר המקומות מוגבל ואיננו מתחייבים לקבל את כל הפונים.
את ההצעות יש לשלוח במייל אל מרכזת המחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן, גב' אסתי חסיד, Arab.Dept-events@biu.ac.il , טלפון: 03-5318374.

https://www.facebook.com/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F-190141461092061/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה