< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: איך משנה הפמיניזם את המחשבה היהודית (תמר רוס). הרצאת מ.ג. לוין השנתית במחשבת ישראל [בר אילן, מקוון] 21.11.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1111800/

How Does Feminism Change the Jewish Tought

פרופ' תמר רוס 

מן הפילוסופים היהודים הבולטים בעולם 

ומן הדמויות המובילות את הפמניזם הדתי בעת הזאת

 

הרצאה במסגרת "ההרצאה השנתית במחשבת ישראל ע"ש מ.ג. לוין"

נושא ההרצאה 

How Does Feminism Change the Jewish Tought

 

ברכות: 

פרופ' אריה רייך, סגן הרקטור

פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות

ד"ר רונית עירשי, ראשת החוג ללימודי מגדר

פרופ' חנוך בן פזי, ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית

 

21.11.21, 20:30-19:00

https://www.facebook.com/BIU.jewish.thought/photos/a.267445433800012/1019221888622359/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה