< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתלמידי מחקר מצטיינים העוסקים ביהדות אתיופיה [ישראל] דדליין=10.10.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1082902/

הוועדה האקדמית של התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה תעניק בשנת 2021 מלגה חד-פעמית לדוקטורנטים ולתלמידי מוסמך במסלול המחקרי העוסקים ביהדות אתיופיה.

עדיפות תינתן לעוסקים בתחומים שלהלן:

  • היבטים בהיסטוריה של יהודי אתיופיה
  • עלייה לארץ ישראל
  • מסורת דתית, פיוטים ושירת קודש
  • יצירתם הספרותית של יוצאי אתיופיה בישראל
  • תרבות מוסיקלית באתיופיה ובישראל
  • דמויות מופת ביהדות אתיופיה
  • תרבות חומרית, אומנות פלסטית, צילום ווידאו ארט
  • קליטה במדינת ישראל
  • אנשי דת וקייסים

* כמו כן, יבחנו נושאים אחרים הקשורים להיסטוריה ולתרבות של יהדות אתיופיה.

המלגה תוענק ל-2 דוקטורנטים ו-2 תלמידי מוסמך בלבד.

דוקטורנטים:
רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה על ידי הרשות לתלמידי מחקר משנת 2019 ואילך במוסד האקדמי בו הם לומדים (שלב ב’ ומעלה). גובה המלגה הינו 20,000 ₪.

תלמידי מוסמך:
רשאים להגיש מועמדות תלמידי מוסמך במסלול המחקרי שהצעת המחקר שלהם לעבודת התזה אושרה על ידי החוג בו הם לומדים משנת 2019 ואילך. גובה המלגה הינו 10,000 ₪.

להגשת מועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים עד לתאריך 10.10.2021.

א. פרטי המגיש ודרכי התקשרות.
ב. דיפלומה וגיליונות ציונים של תארים קודמים.
ג. הצעת מחקר מאושרת לתזה / דוקטורט.
ד. קורות חיים.
ה. המלצה מטעם מנחה העבודה (אשר תישלחנה ישירות למייל הרשום מטה עלי ידי הממליץ).

למידע נוסף, שאלות וייעוץ ולהגשת מועמדות יש לפנות במייל: daniel@moreshete.org.il

כתנאי לקבלת המלגה נדרש ממקבלי המלגות להשתתף בטקס חלוקת המלגות ולהרצות על עבודתם בפלטפורמה שתסוכם עם המרכז למורשת יהדות אתיופיה בהמשך.

כמו כן, נדרש ממקבלי המלגות לציין את שמו של המרכז למורשת יהדות אתיופיה בכל פרסום עתידי אשר יעסוק בעבודתם.

שימו לב גם לפרס (קישור למטה)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added