< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: פוסטקפיטליזם בארגוני החברה האזרחית בישראל [ון ליר, מקוון] 10.8.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1072802/

חשיבה על חלופות לקפיטליזם היא עניין מאתגר בעידן הניאו-ליברלי. פרויקט פוטסקפיטליזם במכון ון ליר מבקש להתמודד עם האתגר הזה באמצעות חשיבה משותפת עם חוקרים וחוקרות שבוחנים היבטים סוציולוגיים, כלכליים ופוליטיים של העתיד הפוסטקפיטליסטי, עם סופרות וסופרים שמדמיינים עתיד כזה, ועם ארגונים בחברה האזרחית שמפתחים פרקטיקות לקראת יישומו. בדיון יתארחו כמה מהארגונים הללו ויציגו חשיבה פוסטקפיטליסטית על דיור, על אנרגיה, על עבודה ועל התארגנות קהילתית.

בהנחיית מקס גרובמן
בהשתתפות
מרכז אדוה
מרכז השל
מגמה ירוקה
כוח לעובדים
מהפך-תע’ייר

10.8.21, 21:00-19:00

https://bit.ly/375olgS

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added