< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / שיחה: ארץ ישראל-פלסטין במעבר בין אימפריות (אביגיל יעקבסון ויובל עברי) (סדרת יהודים והאימפריות) [ון ליר, מקוון] 13.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1062820/

שיחה בין ד"ר אביגיל יעקבסון וד"ר יובל עברי

מלחמת העולם הראשונה חוללה תמורה רבת משמעות במקומה של פלסטין-ארץ ישראל: לאחר 400 שנה תחת הסדר האימפריאלי העות'מאני היא הפכה לחלק מהאימפריה הבריטית. תמורה זו הובילה לשינויים רחבי היקף במוקדי ההשתייכות האזוריים, הקהילתיים והגלובליים של בני הארץ והמתיישבים בה. במפגש ידונו ד"ר אביגיל יעקבסון וד"ר יובל עברי בתקופת המעבר בין שני הסדרים האימפריאליים; בצורות שבהן תפסו את עצמם בני קהילות שונות – אלה שהשינוי הוביל לירידה במעמדם ואלה שיצאו נשכרים ממנו; בהשלכות של המעבר על מוקדי ההשתייכות הלאומיים שהתגבשו במרחב; בשאלת הקיום היהודי–ערבי המשותף; בריבוד האתני בתוך האוכלוסייה היהודית; ובתמורות שחלו בחוויה האורבנית בת הזמן.

עורכי הסדרה: עידו הררי, ד"ר אבי-רם צורף, ד"ר מאיה שבת, דפנה שרייבר

בהשתתפות
ד"ר אביגיל יעקבסון, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יובל עברי, אוניברסיטת ברנדיס
יו"ר: עידו הררי, מכון ון ליר בירושלים

13.7.21, 21:00-19:00

https://bit.ly/3gNC81q

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה