< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // וובינר: בחינת איזונים בשעת משבר לאומי [האקדמיה למדעים, מקוון] 29.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1062503/

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מתכבדת להזמינכם לכינוס בנושא

בחינת איזונים בשעת משבר לאומי

ביום שלישי י"ט בתמוז תשפ"א

29 ביוני 2021, בשעה 15:00

 

מושב ראשון: ערך החיים אל מול שיקולים כלכליים

יושב ראש: פרופ' דוד הד, האוניברסיטה העברית בירושלים

ברכות: פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה

פרופ' דני פילק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

האם הניגוד בין ערך החיים לשיקולים כלכליים הכרחי?

פרופ' אלון הראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

חיים של מי שווים יותר? על הדילמה של תמחור חיים בזמן מגפה

 

מושב שני: אמון וחירום

יושבת ראש: פרופ' נירה ליברמן, אוניברסיטת תל אביב

מר משה בר סימן טוב

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות

ד"ר מעין קציר, אוניברסיטת בר-אילן

על אמון במוסדות ובמדע וחשיבותו בזמני משבר בריאותי

 

מושב שלישי: פערים כלכליים והבדלים תרבותיים והשפעתם בשעת חירום

יושב ראש: פרופ' פייסל עזאיזה, אוניברסיטת חיפה

ד"ר נחומי יפה, אוניברסיטת תל אביב

גוונים של שחור: פערים בתוך החברה החרדית במשבר הקורונה

ד"ר אלכס אלטשולר, אוניברסיטת חיפה

שילוביות, גמישות וסולידריות: האתגר וההזדמנות

מר סרג' קורשיא, ראש המועצה המקומית כפר שמריהו וסגן יו"ר ועדת ביטחון וחירום, מרכז השלטון המקומי

השפעת פערים כלכליים, תרבותיים וחברתיים בין מגזרים על המוכנות בעיתות חירום

 

מושב רביעי: חירום וזכויות הפרט

יושב ראש: פרופ' משה הלברטל, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' טל זרסקי, אוניברסיטת חיפה

"פרדוקס" הפרטיות – בשגרה ובחירום

עו"ד נעמה מטרסו, מנכ"ל עמותת פרטיות ישראל

מחוץ למשוואה: הגנה על הפרטיות בעת משבר

 

האירוע יועבר בזום

ובשידור חי באתר האקדמיה www.academy.ac.il

https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=22488

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה