< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // הארכה / קבוצת מחקר: היסטוריה סביבתית של יהדות אירופה [ליאו בק, ירושלים] דדליין חדש=31.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1061913/

Call for Interest: Leo Baeck Institute Jerusalem Research Group in Jewish European Environmental History

היסטוריה סביבתית, או חקר יחסי הגומלין בין האדם לטבע לאורך זמן, התגבשה כתת-תחום במהלך שנות ה-80 ומאז השתלבה עם מגוון מסגרות תיאורטיות ותת-תחומים היסטוריים אחרים. במהלך העשור האחרון, חקרו היסטוריונים של הסביבה את התבטאות התפיסות והפרקטיקות האנושיות בנוגע לסביבה הטבעית על היבטיהן המדיניים, החברתיים, המגדריים, הדתיים והכלכליים. לרוע המזל, ההיסטוריה היהודית טרם קיבלה תשומת לב מספקת בהקשר זה.

 

ההיסטוריוגרפיה של יהדות אירופה, שאימצה בעשורים האחרונים את התפנית המרחבית במדעי הרוח, עסקה עד כה בעיקר בהיבטים של החיים העירוניים היהודיים, אם כי בלי שבחנה ספציפית את ההיבטים הסביבתיים של המגורים בעיר. בנוסף לכך, הקשר היהודי עם הטבע נבחן עד כה בעיקר בקשר לתנועות הנוער הציוניות ולפעילות ההכשרות באירופה. יתרה מכך, מחקרים על הציונות כבר ניתחו פרקטיקות ודימויים הקשורים לטבע ולנוף באירופה, כמו גם בישראל/פלסטין. יחד עם זאת, הם לא התכתבו באופן שיטתי עם הספרות התיאורטית והביקורתית על ההיסטוריה הסביבתית ונושאיה המרכזיים.

 

בקבוצת המחקר שלנו, בכוונתנו להגדיר את תפקיד ההיסטוריה היהודית והציונית במסגרת תולדות הסביבה, ולבחון מאילו בחינות היא שונה ממקרי בוחן אחרים או דומה להם. בעשותנו זאת, בכוונתנו גם להדגיש את ההיבטים העל-לאומיים, הגלובליים וההשוואתיים בהיסטוריה היהודית. בנוסף לכך, לצד היבטים סביבתיים תרבותיים, ברצוננו גם להדגיש כמה מההיבטים החומריים בהיסטוריה הסביבתית היהודית, תוך חקר גישות ועמדות כלפי גורמים טבעיים ספציפיים כגון אוויר, אקלים, מים, קרקע, צומח וחי.

 

החל באוקטובר 2021, קבוצת המחקר תקיים מפגשים מקוונים חודשיים כדי לדון במחקרים מהעת האחרונה על ההיסטוריה הסביבתית היהודית (בגרמניה), כמו גם בעבודת המשתתפים השוטפת. אנו מזמינים חוקרים שמתעניינים בהיסטוריה סביבתית, בתולדות המדע, ובהיסטוריה אינטלקטואלית, תרבותית וחברתית, כמו גם בהיסטוריה יהודים בכלל (מהעת העתיקה ועד לעת החדשה) להצטרף לקבוצת המחקר. כיוון שמכון ליאו בק ירושלים מתמקד בתולדות יהדות גרמניה, קבוצת המחקר תעודד במיוחד מחקרים הקשורים לזירה הגיאוגרפית והתרבותית הגרמנית. יחד עם זאת, לא נפסול פניות שיתמקדו באזורים והקשרים תרבותיים אחרים.

 

אנא שלחו תיאור קצר של פרויקט מחקר או של תחום עניין (לא יותר מ-500 מלה), בצירוף קורות חיים, כולל שיוך אקדמי ופרטי קשר ל-leobaeck@leobaeck.org עד ה-30 ביוני 2021 ה-31 ביולי 2021.

 

אם יש לכם שאלות על קבוצת המחקר, אתם מוזמנים ליצור קשר ישיר עם ראשי הקבוצה:

 

ד"ר נטע כהן (netta.cohen@history.ox.ac.uk)

ד"ר דומיניק היניגר (Dominik.huenniger@uni-hamburg.de)

https://bit.ly/3utVwUJ

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה