< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת כתב עת: הופעת גיליון כפול מיוחד של כתב העת "עיונים בשפה וחברה": קול בחברה הישראלית העכשווית מנקודת מבט רב תחומית [מקוון] 20.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1060603/

אירוע חגיגי בזום לרגל הופעת גיליון כפול מיוחד של כתב העת "עיונים בשפה וחברה": קול בחברה הישראלית העכשווית מנקודת מבט רב תחומית

 

עורכות הגיליון: פרופ' עירית קופפרברג וד"ר איילת כהן

מנחה: ד"ר איילת כהן

 

מועד האירוע: יום ראשון, 20 ביוני, בשעות 18:30-16:10

 

האירוע מתקיים כמושב הסיום של הכינוס השנתי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה. 

 

תוכנית

16:20-16:10– ברכות ופתח דבר 

מברך: פרופ' בני הרי, נשיא האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה 

פתח דבר: פרופ' עירית קופפרברג, עורכת כתב העת "עיונים בשפה וחברה"

 

17:05-16:20– מושב ראשון: קול בשיח המשפטי והציבורי 

ד"ר איילת ברמן: מִשיח על אוטיזם לשיח אוטיסטי: כשאוטיסטים בישראל שברו שתיקה

ד"ר מיכל בראל, פרופ' ישראל (איסי) דורון ופרופ' רוני סטריאר: אנשים תחת אפוטרופסות: אידיאולוגיה של השתקה 

ד"ר מיכל גלייטמן וגב' תרצה ליבוביץ: קול ללא דיבור: התאמות שפתיות והנגשת צדק לאנשים עם מוגבלות 

 

17:35-17:05– מושב שני: קול בפזמון ובמוסיקה הישראליים 

פרופ' חזקי שהם: "המקרה המוזר של 'אמצע הלילה בכפר': חזות וצליל פלסטיניים במרחב הישראלי 

ד"ר גל (גלי) מנור: הרטוריקה של השתיקה בחמישה פזמוני שכול 

 

18:05-17:35– מושב שלישי: שתיקה והשתקה בשיח הפוליטי 

ד"ר פנינה שוקרון-נגר: הדהודים אירוניים כאסטרטגיה של השתקה בתגוביות לפוסטים של פוליטיקאים בפייסבוק 

פרופ' גונן דורי הכהן: מהשתתפות להפיכה לגנאי: קולו והיעדר קולו של ה"ערבי" בשני אזורים של מרחב ציבורי בישראל 

 

18:30-18:05– דיון עם הקהל 

מתדיינת: פרופ' זהר לבנת 

https://nyu.zoom.us/webinar/register/WN_4jyCWHBWRAeVXQ8fqb09sQ

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה