< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // לסדנה: יחסי גומלין בין מערכות הביטחון והבריאות לפני, במהלך ואחרי תקופת קורונה [תל אביב 07/21] דדליין=15.5.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1042610/

קול קורא לסדנת מחקר –

יחסי גומלין בין מערכות הביטחון ו הבריאות לפני, במהלך ואחרי תקופת קורונה יחסי גומלין בין מערכת הבריאות ומערכת הבטחון מ תקיימים ברמות ובמאפיינים שונים מאז קום המדינה. במהלך ההתמודדות עם מגפת קורונה פעלו מ ערכות הביטחון והבריאות באופן משולב תוך שהן מתערבות האחת בשנייה, לעתים תוך כדי תחרות. פעילות זו עשויה להוות מקרה בוחן לשינוי בתפיסת מקומן של שתי המערכות בסדר היום הציבורי. קיים עניין רב במחקר אודות נושא זה והשלכותיו, תוך בחינה ש ל יחסי הגומלין בין המערכות הביטחון בעבר, בהווה ובעתיד.

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים העוסקים ביחסי הגומלין בין שתי המערכות – וביחס למכלול ארגוני הביטחון והבריאות השונים – ליטול חלק ב פעילות קבוצת מחקר. הפעילות מתוכננת לכלול מפגשי למידה, כנס חוקרים שיתקיים בחודש ספטמבר 2021 ועם סיומה יתפרסם הידע שיפותח בספר ערוך.

המפגש הראשון יהיה סדנה, שתתקיים בתאריך 2021.7.7 בין השעות 00:15-00:10 ,ותכליתה מיפוי השדה, פיתוח ידע והצגתו בפני ציבור החוקרים ומקבלי ההחלטות. במסגרת הסדנה יציגו ארבעה דוברים, המייצגים את מערכת הבריאות ואת מערכת הבטחון, את ניסיונם ביחסים בין המערכות בתקופת קורונה, מסקנותיהם ומחשבות אודות יחסים אלה בעתיד.

את הסדנה מובילים ד”ר תמי סגיב-שיפטר, פרופסור נדב דוידוביץ’, פרופסור עוזי בן-שלום ופרופסור דני פילק. המעוניינים להשתתף בסדנה מתבקשים לשלוח עד לתאריך 2021.5.15 תקציר שלא יעלה על עמוד אחד, המתאר את מחקרם או/ו הסוגיה המעניינת אותם בנושא הסדנה וכן תקציר קורות חיים לתיבת הדואר com.gmail@2021.covid.sh או ישירות לאחד המארגנים.

לתשומת ליבכם, מספר המשתתפים בסדנא מוגבל . תשובות למשתתפים ישלחו עד ה-21.6.1 .

נשמח להשתתפותכם

בברכה,

  • תמי סגיב-שיפטר
  • נדב דוידוביץ’
  • עוזי בן-שלום
  • דני פילק

https://drive.google.com/file/d/13xC2UdhAAbvyGfqaUGQVaakyadkC8fd2/view

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added