< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // לקבוצת מחקר לחוקרות בשלבים המוקדמים של הקריירה האקדמית - אמנות נשים מקומית, פמיניזם ומגדר: מבט רוחב [מקוון] דדליין=12.5.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1042404/

קבוצת המחקר אמנות נשים מקומית, פמיניזם ומגדר – מבט רוחב, שמה לעצמה למטרה לעודד מחקר מגוון, רענן ואינטרדיסציפלינרי אודות התרומה והתנאים התרבותיים הספציפיים של אמניות נשים ואמנות פמיניסטית מקומית, מתחילת המאה העשרים ועד היום. קבוצה זו קמה כדי לעודד חוקרות המצויות בתחילת הקריירה באקדמיה ולהעניק להן מסגרת תומכת של שיח ושיתוף מפרה המבוסס על הדדיות ושיתוף פעולה.

שדה האמנות המקומי הוא בעל מורכבות פוליטית הכרוכה בגיאוגרפיה התרבותית אליה הוא משתייך, כשסוגיות כמו לאום, מעמד, אתניות ודת משפיעות על התכנים האמנותיים, ועל היחס בין המבע האישי והמדיום האמנותי, כמו גם על אפשרויות מחקר ותצוגה. בעשור האחרון מתפתח שיח מחקרי אודות נשים אמניות הפועלות במרחב מתוך מודעות מגדרית וכן על סוגיות מגדריות במרחב האמנות. קבוצת המחקר תבקש להצטרף למגמה זו ולבחון את הקשר שבין החזותי למגדרי באופן ביקורתי. הקבוצה תעסוק בתיאוריה ובפרקטיקה של השיח החזותי על היבטיו השונים: אמנות נשים, אמנות על נשיות, תפקידי מגדר וכן אמנות פמיניסטית.

לאיסוף וניתוח ידע ברמה המקומית חשיבות רבה, שכן המקרה הפרטי יאפשר בחינה של שאלות רחבות הנמצאות כיום בלב ליבו של השיח המחקרי העכשווי אודות אמנות נשים, נשיות, פמיניזם, ומגדר. נרצה לעמוד על מערכת ההצטלבויות (intersectionality) הפרטיקולרית של נשים מקומיות ועל האופן בו מערכות דיכוי פועלות בשדה האמנות הממסדי, על המוזיאונים והאקדמיות המאכלסות אותו, כמו גם על פלטפורמות לסיקור וביקורת אמנות. בנוסף, הגילויים האחרונים בדבר התנהלות פוגענית במספר בתי ספר מובילים לאמנות בארץ מחזקים את הצורך לבחון מחדש את ערכי האמנות באשר הם (בראשם סוגיית “החופש האמנותי”) , כמו גם את המבנה המערכתי והמוסדי אשר אפשר ניצול יחסי הכוח הטמונים במוסדות אלה והתנהגויות מגדריות דכאניות במשך עשורים רבים, כמעט ללא הפרעה.

נשמח לקבל הצעות מחוקרות הבוחנות את מקומו של השיח החזותי המקומי אודות נשים, נשיות וסוגיות מגדריות, מפרספקטיבות שונות. מחקרים אשר עוסקים בקשרי הגומלין של שדה מחקרי זה עם שדות ידע אחרים, כגון: פילוסופיה ואסתטיקה, תיאוריה של האמנות, תרבות חזותית, פסיכואנליזה, היסטוריה, לימודי ישראל והמזרח התיכון, סוציולוגיה, משפט ועוד, כולם יקודמו בברכה. הקבוצה תתחיל לפעול ביוני 2021 בכנס הארצי השלישי של העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל ותתנהל תחת חסותה. במפגשים חודשיים שיתקיימו במוסדות אקדמיים מארחים ברחבי הארץ, נדון במחקרים של משתתפות הקבוצה ובסוגיות התיאורטיות העולות מהם. במסגרת הפעילות אנו מתכננות הגשה לקרנות מחקר, שיתופי פעולה עם קבוצות משיקות מחו”ל, ארגון כנסים ופרסום במסגרת משותפת. הקבוצה פתוחה לאמניות וחוקרות בשלבים מוקדמים של הקריירה האקדמית מכל קשת התחומים במדעי הרוח והחברה, מתואר שני, עד 8 שנים מקבלת הדוקטורט.

לכל שאלה ולהצטרפות אנא שלחו תקציר קורות חיים, עד שלושה עמודים, והצעה למחקר רלוונטי, עד 500 מילים, למייל womenresearchisrael@gmail.com תאריך אחרון להגשה 15.5.2021.

פרופ’ יעל גילעת
ד”ר טל דקל
ד”ר הדרה שפלן-קצב
ד”ר אלה קריגר
נועה אברון ברק
רוני רענן

*המסמך מנוסח בלשון אשה, אך מתייחס באופן שווה לכל המגדרים.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added