< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // לסדנת מחקר: בני נוער והשירות בצה"ל ובארגוני הביטחון בישראל – מחקרים חדשים [ישראל] דדליין=1.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1041516/

קול קורא לסדנת מחקר

בני נוער והשירות בצה"ל ובארגוני הביטחון בישראל – מחקרים חדשים

 

המחקר על בני נוער והשירות הצבאי היווה לאורך השנים מוקד מחקרי משמעותי עבור חוקרים וחוקרות בתחום של יחסי צבא וחברה בישראל. עם זאת בשנים האחרונות נושא זה ירד במידה מסוימת מסדר היום המחקרי והציבורי, וכתוצאה מכך שינויים מהותיים בתפיסת השירות הצבאי והביטחוני על ידי בני נוער נשארו ללא כיסוי מחקרי. שינויים חברתיים, טכנולוגיים ואחרים, השינויים במאפייני האיום הנשקף לחברה הישראלית, ומגפת הקורנה והשלכותיה מרחיקות הלכת על החברה הישראלית – הם דוגמאות מרכזיות לנושאים אשר מציפים מחדש את חשיבות העיסוק המחקרי בבני נוער בכלל ובתוך כך גם בהקשרים של צבא ושירות בארגוני הביטחון השונים.

 

לפיכך, אגודת חוקרי צבא-חברה פועלת על מנת להרחיב את העיסוק המחקרי בנושא. אנו מזמינים חוקרים וחוקרות המוצאים עניין בנושא להשתתף בסדנה מחקרית שתקדם סדר יום מחקרי ופיתוח ידע בנושא. פעילות הסדנה תכלול מפגשי למידה ושיתוף בידע, סיורים והצגת המידע שיפותח בכנסים. עם סיום פעילותה של הסדנה יפורסמו מאמרים המבוססים על הידע שיפותח במהלכה כספר או כהוצאה מיוחדת בכתב עת אקדמי שפיט. הצוות המארגן של הסדנה: איתמר ריקובר, עוזי בן-שלום, עידית שפרן-גיטלמן, ענת וולדמן, רוני טיארג'אן-אור, אסף מלחי ורינת משה.

 

מחקרים חדשים ראשונים שנמצאים היום בתהליך עיבוד ויוצגו במסגרת הסדנה :

– גיור בתוך הצבא.

– בני נוער, הקורונה והצבא.

– בני נוער ושירות ביטחוני אלטרנטיבי.

– מניעים לשירות בצבא ומוטיבציה לגיוס – ניתוח מגדרי ומגזרי.

– הכנה לצה"ל והסדרי הגיוס הייחודיים לקבוצות שונות בחברה.

– קבוצות מיעוט בישראל ותפיסת את הצבא, במיוחד לאור מגפת הקורונה.

– דור שני של מהגרי עבודה בצה"ל.

– גישות כלכליות והשלכות על תפיסת השירות הצבאי בקרב בני הנוער.

– גיוס קבוצות מיעוט לשירות בגופי הביטחון ובמיוחד במשטרה.

 

המשתתפים בסדנה יתבקשו להציג מחקרים חדשים בסדנה ובכנס השנתי של אגודת חוקרי צבא-חברה. לבחינת ההשתתפות בסדנה יש לשלוח עד לתאריך 1.5.2021 תקציר של עמוד אחד המתאר את המחקר וכן קורות חיים לתיבת הדואר civil.military.youth@gmail.com

 

בברכה,

הצוות המארגן

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה