< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // לסדנת מחקר וסיור: ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה וביטחון בישראל בעבר ובהווה [מקוון & סיור] דדליין=1.5.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1041515/

 קול קורא לסדנת מחקר –

ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה וביטחון בישראל בעבר ובהווה

 

המחקר על הקשר בין ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה ותחום הביטחון בישראל התקיים למן ראשית המדינה ומזוהה בעיקר עם דמויות בעלות השפעה ניכרת: שמריהו גוטמן, יגאל ידין ואמיר דרורי הם חלק מן השמות המפורסמים ביותר. בשנים האחרונות התמסד הקשר שבין ארכיאולוגיה לביטחון ונראה כי הוא פחות ידוע בציבור ועם זאת, בתווך הזה פועלים חוקרים נוספים, נערכים מחקרים חדשים ומתקיימת פעילות ארגונית רבת עניין. מאידך, יישומה של אנתרופולוגיה תרבותית בתחום הביטחון בישראל היה תמיד מועט אבל גם בתחום זה קיימת, למן הקמת המדינה, פעילות רבת עניין גם אם היא איננה ממוסדת תחת חסות אקדמית.

מטרתו של קול קורא זה להביא לידיעת חוקרות/ים המתעניינים בנושא זה ליטול חלק בסדנה המיועדת ללימוד הנושא אשר בכותרת, לפיתוח ידע אודותיו ולהביאו לכלל פרסום. במהלך עבודת הקבוצה יתקיימו סיורים – כאשר הסיור הראשון מתוכנן להתבצע בחודש יוני במרחב של פיקוד המרכז – ובמהלכו נקיים דיון ראשוני ביחס לתחומי הייסוד של עבודת הסדנה. תחומים אלו יכולים להתכנס תחת נושאי האב הבאים:

א. שימוש בידע ארכיאולוגי לשם השגת מטרות צבאיות – השוואה בין העבר לימינו.

ב. ההתארגנות בהווה בתחום של פעילות ביטחונית וארכיאולוגיה (כולל שימור אתרים, מניעת שוד עתיקות וכו’).

ג. מקומו של ידע ארכיאולוגי ותרבותי באתוס הלאומי בישראל (כולל בתחום החינוך).

ד. גיאוגרפיה וביטחון (כולל שימוש בידע תרבותי להשגת משימות צבאיות בימינו).

 

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות המוצאים עניין בנושא להשתתף בסדנה מחקרית שתקדם סדר יום מחקרי ופיתוח ידע בנושא. פעילות הסדנה תכלול מפגשים עם חוקרים, סיורים והצגת המידע שיפותח בכנסים. עם סיום פעילותה של הסדנה יפורסמו תוצרי הידע שיפותחו במהלך עבודתה. בארגון הסדנה משתתפים פרופ’ אורן אקרמן, פרופ’ עוזי בן-שלום, דר’ יואל רסקין, גב’ רונית לופו, ד”ר חיה כץ, ד”ר נחמיה שטרן, ד”ר איתמר ריקובר, פרופ’ מוטי אביעם וד'”ר ראובן גפני.

המשתתפים בסדנה יתבקשו להציג מחקרים חדשים בסדנה ובכנס השנתי של אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל ראו פרטים בכתובת (http://www.civil-military-studies.org.il). לבחינת ההשתתפות בסדנה יש לשלוח עד לתאריך 1.5.2021 תקציר של עמוד אחד המתאר את המחקר וכן קורות חיים לתיבת הדואר civil.military.archeology@gmail.com

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added