< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סמינר מחלקתי: היררכיה, אותנטיות והבדל בפופ של שנות ה-70 (נדב אפל) [בר אילן, מקוון] 13.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1041000/

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר נדב אפל (אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה הפתוחה ומכללת ספיר)

היררכיה, אותנטיות והבדל בפופ של שנות ה-70

13.4.21, 15:30-14:00

https://us02web.zoom.us/j/85772418233

מפרסם ההודעה
ד״ר אסף אוּזן, חוקר ספרות השוואתית, אתיקה ותיאטרון. עמית הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר אילן. assaf.uzan@biu.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה