< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: ספרות, קפיטליזם ומשבר האקלים [ון ליר, מקוון] 7.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1030404/

בערב נדון בתפקידה של הספרות ושל עולם הרוח בשיחה על המשבר הסביבתי, ועל הקשרים בינו לבין הקפיטליזם. בספרות בת זמננו החלה התמודדות עם משבר האקלים, המתבטאת בייצוג חיות תוך ניסיון לערער על האנתרופו-צנטריות המסורתית של התרבות המערבית. נדבר על ספרה של חביבה פדיה בעין החתול שיצא כבר ב-2008 ועל ההצעות הסביבתיות, התיאולוגיות והאסתטיות שהוא טומן בחובו. נחשוב על השינויים שהספר מציע ביחסי האדם והטבע. במבט עכשווי נשאל: מהי ההתעוררות המבוקשת במציאות שמאופיינת בשינויים קיצוניים?

בהשתתפות:
יו"ר: ד"ר טפת הכהן-ביק, מכון ון ליר בירושלים
פרופ' חביבה פדיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר עפרי אילני, עמית פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

7.3.21, 21:00-19:00

https://bit.ly/30459MM

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה