< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת הרצאות: תפיסות תרבותיות של רגשות בימי הביניים והעת החדשה המוקדמת [בר אילן, מקוון] מפגש ראשון=22.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1021113/

קבוצת המחקר הבינתחומית "תפיסות תרבותיות של רגשות בימי הביניים ובעת החדשה מוקדמת" מזמינה את ציבור החוקרים.ות והלומדים.ות להצטרף לסדרת הרצאות שתתקיים בסמסטר ב' תשפ"א.

יום שני י' באדר 22.2.21

20:00 – 21:30

גב' שחף לשם – נוירופסיכולוגיה, אשפוז יום שיקומי, בית חולים שיבא

הבעת רגשות והבנתם: היבטים אבולוציוניים ואוניברסליים

 

יום חמישי ה' בניסן 18.3.21

16:00 – 17:30

ד"ר נעמה כהן-הנגבי – החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל אביב

משברים נפשיים אחרי לידה בימי הביניים

 

יום שני ל' בניסן 12.4.21

12:00 – 13:30

פרופ' נמרוד הורביץ – המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בוז ופחדים: מאבקי תרבות בין אליטות ופשוטי העם בבגדאד

במאה התשיעית

 

יום חמישי ז' בתמוז 17.6.21

16:00 – 17:30

ד"ר גור זק – החוג לספרות כללית והשוואתית, האוניברסיטה העברית בירושלים

חולקים בצער: ההומניזם הרנסנסי והגנאולוגיה של החמלה

 

לקבלת קישורים למפגשים אנא פנו לדפנה נסים dafnani1@gmail.com

https://www.academia.edu/45051488/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה