< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: גיל הפרישה - קיפאון מול מדיניות מושכלת [אב"ג, מקוון] 24.2.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1021111/

ביום עיון זה אנו משיקים את התוכנית לחקר ביטחון סוציאלי, עוני וקיטוב של המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית.

על רקע הניסיונות בשנים האחרונות להעלות את גיל הפרישה לנשים, יעסוק יום העיון בנושא החשוב של גיל הפרישה לנשים ולגברים. ביום העיון, נעסוק בגיל הפרישה הנכון, לגברים ולנשים, בעולם שבו תוחלת החיים עולה בהתמדה.

גיל הפרישה לנשים כיום, 62, נמוך בהרבה ביחס לגיל הפרישה לגברים שהוא 67. בשנים האחרונות, הייתה החלטה להעלות את גיל הפרישה לנשים ל- 64, אולם החלטה זו נבלמה בכנסת ממגוון טעמים. זוהי דוגמה לכישלון של המערכת הפוליטית להגיע להחלטה אשר מוסכמת ומקובלת על כל אנשי המקצוע. כשל זה בתהליך קבלת ההחלטות עלול להגביר את העוני בקרב האוכלוסייה המבוגרת ולפגוע ברווחת הפרט ובאיתנות הפיננסית של מערכת הביטחון הסוציאלי ושל קרנות הפנסיה הוותיקות. הגרעון בקרנות הפנסיה הוותיקות מאיים להביא לקיצוץ בפנסיות של הגמלאים, בלא הצדקה מהותית מעבר לכישלון של המערכת הפוליטית. מאידך, העלאת גיל הפרישה לנשים תחייב את קובעי המדיניות למצוא פתרונות למי שעובדים במקצועות שוחקים. בעיות כאלה קיימות במיוחד בקרב נשים. לכן חשוב להתמודד עם סוגיית ההעסקה הפוגענית במסגרת הפתרונות המוצעים.

יום העיון יתקיים ב-ZOOM ויתחיל בשעה 9:45
השתתפות אינה כרוכה בתשלום אלא רק ברישום מראש

מידע נוסף

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added