< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: מן האגם לאגמון. ערב עיון לספר - האגם הנעלם: החולה כסמל להשתנות היחס לסביבה במדינת ישראל (מיה דואני) [יד בן צבי, מקוון] 9.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020416/

מן האגם לאגמון – החולה וההיסטוריה הסביבתית של ישראל

ערב השקה לספר: 'האגם הנעלם: החולה כסמל להשתנות היחס לסביבה במדינת ישראל', מאת מיה דואני

מה השתנה? התמורות בהתייחסות לסביבה בישראל מאז ייבוש החולה | פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית

ראשית שמירת הטבע: לאומיות או סביבתנות? תהליכים מלמעלה או מלמטה? | פרופ' רקפת סלע־שפי, אוניברסיטת תל אביב

מה נעלם בסיפור על ייבוש החולה ושימורה? | ד"ר מיה דואני, המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית כנרת

9.2.21, בשעה 18:00

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=141&ArticleID=3228&Page=#.YBZJEOhvbIU

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה