< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס הלקסיקלי ה-17 למחשבה פוליטית ביקורתית [אונ תל אביב, מקוון] 15-16.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1012100/

קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית הפועלת במסגרת מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב תקיים ב-15-16 בפברואר 2021 את הכנס השנתי למחשבה פוליטית ביקורתית באוניברסיטת תל-אביב.

הרצאות הכנס מהוות חלק מחיבורו של לקסיקון פוליטי אלטרנטיבי הממפה ובוחן מחדש את מושגי היסוד של השיח הפוליטי העכשווי ומאתגר את התפישה הלאומית-ליברלית ואת התפישה הניאו-ליברלית שעומדות במרכזו כעת.

הדיון בכנס זה, כמו באלה שקדמו לו, לא יתמקד בהוגים, בשיטות, בתקופות או בטקסטים מסוימים אלא במושגים אשר הוצעו לדיון על ידי משתתפי/ות הכנס. כל הרצאה בכנס תוקדש למושג אחד וניתן יהיה לזהות בה מאמץ שיטתי להשיב על השאלה "מהו x?". הצגת המושג יכולה להיות מעוגנת בתיאוריה מוגדרת אחת או לנוע בחופשיות בין כמה תיאוריות קרובות או מתחרות, ובלבד שהמוקד יהיה במושג עצמו ובמציאות שהוא מעניק לה ביטוי ואשר אותה הוא מפרש. הדיון במושג אמור להציע חידוש באחד או יותר מן ההיבטים הבאים: הבנת המושג עצמו וההקשר התיאורטי שלו; הבנת המציאות הפוליטית שהמושג מאפשר לבטא; הבנה של מגבלות הדיון התיאורטי שאותו המושג מבקש לבקר, להרחיב, או להחליף.

15.2.21, 18:00-11:30
16.2.21, 18:00-12:00

מידע נוסף על קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית זמין באתר מרכז מינרבה למדעי הרוח:https://humanities.tau.ac.il/minerva/research_group/lexicone .

https://humanities.tau.ac.il/minerva/lexical-conference-17

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה