< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // לסדנה: ההון הפרטי בבניין ארץ ישראל/פלשתינה בתקופת המנדט [אונ חיפה 03-06/21] דדליין=7.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1010301/

המכון והקתדרה ע"ש שומאכר באוניברסיטת חיפה מזמין חוקרות וחוקרים לסדנת כתיבה ומחקר בנושא של ההון הפרטי בבניין ארץ ישראל/פלשתינה בתקופת המנדט

הדיון בתרומת ההון הפרטי לבניין אופייה החברתי והכלכלי של ארץ ישראל/פלשתינה בתקופה המנדטורית הולך ומתרחב בשנים האחרונות. מחקרים שונים עוסקים ביזמות הפרטית, השפעותיה על היכולות הכלכליות של הארץ, השפעותיה על התפתחות התנועות הלאומיות בה, אופיין והקשרים ביניהן. הדיון הפוליטי בתרומת היזמות הפרטית מתרחב גם הוא, כחלק מהחברה האזרחית. בעוד ההקשרים הלאומיים והמקומיים של נושאים אלו קיבלו ביטוי מחקרי, היבטים קולוניאליים רחבים יותר עדיין דורשים התייחסות מעמיקה.

מטרת סדנת המחקר המוצעת היא בחינה מושגית וחיפוש מבט מחודש על ההבחנה המושגית בין הון פרטי להון לאומי, וההבחנה המחקרית בין האינטרס הלאומי והמסגרת הקולוניאלית בכל הקשור להתפתחות ההון הפרטי בפלשתינה. במסגרת זו נרצה לחשוב מחדש על המושגים של תעשייה לאומית/תעשייה בשירות הלאומית. בין היתר נרצה להתמקד בהבחנות המושגיות של 'יזמות ציונית' או 'יזמות לאומית' – מתי יזמות כלכלית נחשב כחלק מהמפעל הלאומי ומתי נידחה מפנתיאון זה, האמנם מדובר במושגים דיכוטומיים, ואלו קשרים קיימו מושגים אלו ביניהם בתוך התנועות הלאומיות וביניהן, לעיצוב החברה הארצישראלית פלשתינית בשנים המדוברות.

קווים אפשריים לבחינה זו (אך לא רק):

  • יחסי הגומלין וההשפעות בין ההון הפרטי לבין הממסד והרעיון הלאומי
  • אלטרנטיבות לאומיות שהציעו יזמים פרטיים – ומידת השפעתן.
  • ההשפעה של ההון הפרטי על התפתחות התנועה הציונית בארץ ישראל/פלסטין
  • יחסי הגומלין בין אינטרסים כלכליים אינטרסים לאומיים במישור הפוליטי והמעשי
  • שיתופי וניגודי אינטרסים בין יזמים בריטים, יהודים וערבים

מטרת הסדנה להתלבט יחד בשאלות של המשגה ומתודולוגיה לקראת כתיבה ופרסום אקדמי. ההצעות להשתתפות בסדנה צריכות להיות מבוססות על מחקרים בהתהוות או לקראת סיום.

הקבוצה תתכנס בבית מכון שומאכר בחיפה 5 פעמים במהלך שנת הלימודים האקדמית. במהלך הפגישות נקיים דיון משותף במחקרי המשתתפים לצורך ליבון שאלות מתודולוגיות ואחרות. המשתתפים יתבקשו לשלוח טקסטים לקריאה מקדימה, כדי שנוכל להקדיש את מירב הזמן לדיון. בחלק מהמפגשים ישתתפו גם חוקרים מובילים בתחום (רשימת החוקרים תפורסם בהמשך).

חוקרים המעוניינים להשתתף מוזמנים לשלוח הצעה בת כ- 200 מילים ורקע אקדמי קצר

מספר המשתתפים מוגבל. המפגשים יהיו מקוונים ויתקיימו בזום, בימי א בין השעות 1900-1730

מועדי המפגשים:

1.3.2021

15.3

5.4

19.5

3.5

24.5

7.6

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה