< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: טבריה - טבור הארץ. במלאת 2000 שנה לייסוד העיר [יד בן צבי, מקוון] 14.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0123110/

טבריה – טבור הארץ

יום עיון בזום בעקבות חפירות, תובנות ומחקרים חדשים – במלאת 2000 שנה לייסוד העיר

בנוסף, שני סיורים מקוונים – בתשלום ובהרשמה נפרדת (ראו כאן, לאחר פירוט הכנס)

 

יום חמישי | 14.1.2021, א' בשבט תשפ"א | 17.00-9.00

 

10:00-9:45 דברי פתיחה וברכה

פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד בן־צבי והאוניברסיטה העברית

בועז יוסף, יו"ר הוועדה הממונה לעיריית טבריה

ד"ר קטיה ציטרין־סלברמן, ראשת המרכז המשותף ליד בן־צבי ולאוניברסיטה העברית, מנהלת משלחת החפירות המחודשות בטבריה

 

11:00-10:00 מושב ראשון: טבריה – מן העולם הפגאני ללב העולם היהודי

יו"ר: ד"ר אמנון רמון, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

 

10:20-10:00 טבריה היושבת בטבורה של ארץ ישראל: ייסודה של העיר – מקורות וארכיאולוגיה

ד"ר רחל בר-נתן, רשות העתיקות

 

10:40-10:20 חידושים בחקר בתי הכנסת העתיקים בטבריה ובחמת

פרופ' זאב וייס, האוניברסיטה העברית

 

11:00-10:40 "הָעָם הַהֹלְכִים בַּחֹשֶׁךְ, רָאוּ אוֹר גָּדוֹל": המאבק התודעתי על טבריה והגליל בשלהי העת העתיקה

ד"ר חגי דביר, רשות הטבע והגנים

 

11:30-11:00 הפסקה

 

11:30 – 13:00 מושב שני: טבריה על פי העדויות הארכיאולוגיות

יו"ר: פרופ' עדי ארליך, אוניברסיטת חיפה

 

11:50-11:30 מסע בעקבות חשיפתה של טבריה העתיקה

ד"ר שולמית מילר, האוניברסיטה העברית

 

12:10-11:50 מערות הר ברניקי והשימוש בהן כמקלטים בתקופה הרומית-ביזנטית

פרופ' ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת ומלח"ם

 

12:30-12:10 עדויות מוחשיות לאלפיים שנה של רעידות אדמה היסטוריות בטבריה ובסביבותיה

פרופ' אמוץ עגנון, האוניברסיטה העברית

 

12:50-12:30 "העיר צרה, חמה בקיץ ולא בריאה": חידושים מחפירות טבריה, קיץ 2020

ד"ר אורן גוטפלד, טל רוגובסקי ומיכל הבר, האוניברסיטה העברית

 

14:00-13:00 הפסקת צהריים

 

14:00 – 15:00 מושב שלישי: טַבָּריָה מן הכיבוש הערבי ועד למאה ה-19

יו"ר: פרופ' מנחם בן־ששון, נגיד האוניברסיטה העברית

 

14:20-14:00 מטבריה לטַבָּריָה: איסלום העיר הקלאסית

ד"ר קטיה ציטרין-סלברמן, האוניברסיטה העברית

 

14:40-14:20 חידוש היישוב היהודי בטבריה בשנות הששים של המאה השש-עשרה

ד"ר אברהם דוד, האוניברסיטה העברית

 

15:00-14:40 טבריה בתקופה העות'מאנית – השרידים הארכיאולוגיים

יוסי סטפנסקי, חוקר עצמאי, ארכאולוג ברשות העתיקות לשעבר

 

15:40-15:20 הפסקה

 

15:40 – 17:00 מושב רביעי: טבריה בתקופת המנדט: פגעי הטבע ומעשי האדם

יו"ר: פרופ' ריכב (בוני) רובין, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד בן־צבי והאוניברסיטה העברית

 

16:00-15:40 השיטפון בטבריה, מאי 1934: מעז יצא מתוק?

פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

 

16:20-16:00 התכנון העירוני של טבריה בתקופת המנדט: משכונות לתוכנית בניין עיר

ד"ר אסתי ינקלביץ, אוניברסיטת חיפה

 

16:40-16:20 שכנות טובה וסוף טראגי: ערביי טבריה ושכניהם היהודים בימי המנדט הבריטי

פרופ' מוצטפא עבאסי, מכללת תל חי

 

17:00 סיום הכנס

 

בהרשמה מראש | בלא תשלום

להרשמה ולבירורים: 02-5398855

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=141&ArticleID=3175&Page=#.X-hMGNhvZRY

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה