< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: קהילות משימה עירוניות [מקוון] 31.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0122111/

האגודה הגאוגרפית הישראלית

 

כיצד מתנהלות עשרות קהילות המשימה הפועלות בישראל ומה השפעתן על הסביבה העירונית בה הם חיים? מחקרים עדכניים שופכים אור על התופעה המתרחבת

 

ייזום, ארגון והנחייה: אבינועם מאיר ונורית אלפסי

 

*גרעיני התיישבות בפריפריה: הפרטה או הלאמה?

יעל שמריהו ישורון | המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

*השפעת קהילות על המרחב האורבני: קהילות תורניות בירוחם

הילה שלומי | המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

*הגורמים המשפיעים על בחירת מקום ההשתכנות של קהילות עירוניות

חלי זכריה | המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

*קהילות ייעוד עירוניות של אזרחים ותיקים

ענת ברקאי נבו | המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

31.12.20, 20:30-19:00

https://us02web.zoom.us/j/81594233228

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה