< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: סימנים בשטח: שולחן עגול על כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים [אונ תל אביב, מקוון] 17.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0121121/

סימנים בשטח: שולחן עגול על כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים

מפגש מקוון

יום חמישי, 17.12.20 , 18:00 עד 19:30

סימני מסחר מסמנים את הקשר שבין יצרנית למוצר שהיא מייצרת; כינוי מקור מסמן את הקשר שבין מוצר למקום גיאוגרפי. מאז שנת 1968 ועד ל 2020- , נרשם בישראל רק כינוי מקור ישראלי אחד – Jaffa Oranges . השנה, התחדשנו בסדרת כינוי מקור חדשים, של יינות יהודה. מהו טיב ההגנה המשפטית על כינויי מקור, ציונים גיאוגרפיים, סימנים מאשרים, וסימנים קיבוציים? בדיון בשולחן העגול המקוון נאיר את הנושא הזה, ונבחן את הקשר שבין משפט, זהות ומקום, נעיין בשיקולים העסקיים, חברתיים ומשפטיים בקשר לאפשרויות השונות בנושא, ונברר את היקף ההגנה הראוי.

מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג, מבקש לקיים דיון אקדמי, ענייני ומקיף בסוגיה זו, על ידי מפגש בין השחקנים השונים – והציבור, במתכונת של שולחן עגול מקוון.

פתיחה: פרופ' מיכאל בירנהק, מנהל המכון

19:00-18:00 עמדות ראשונות

n עו"ד ז'קלין ברכה, סגנית ראש רשות הפטנטים,
מה מספר הפנקס על כינויי המקור בישראל?

n פרופ' אסף יעקב, בית הספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי, הרצליה
כינויי מקור וציון גיאוגרפי וירטואלי

n עו"ד עידן בר אולפן, מומחה בדיני יין
הכרה במקור – כינוי ראשון לאזור יין ישראלי

n פרופ' גילי דרורי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; ראשת פורום אירופה
באוניברסיטה העברית
אוניברסיטה כאן ועכשיו: על סימני זהות בחברה העולמית הממותגת


n פרופ' מיכל פרנקל, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית
למי קראת? כינוי מקור ואי שוויון גלובלי


n פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
צמיחתו של מותג: המקרה של Jaffa Oranges


19:30-19:00 דיון בהשתתפות הקהל

ההשתתפות פתוחה לכל, אך מחייבת רישום מוקדם כאן.

קישור למפגש יישלח בבוקר יום האירוע.

מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג
הפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב

רישום לארוע

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה