< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה על ספר: סופה של האהבה: סוציולוגיה של יחסים שליליים (אווה אילוז) [ון ליר, מקוון] 19.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111298/

ד"ר עמליה רוזנבלום ופרופ' גלילי שחר
ישוחחו עם
פרופ' אווה אילוז על ספרה שיצא לאור בעברית
סופה של אהבה
סוציולוגיה של יחסים שליליים

התרבות המערבית אינה חדלה להעלות על נס את הדרכים שבהן האהבה מתפרצת אל חיינו, את הרגע המיתי שבו אדם חש בעוצמה שפגש במישהו שנועד לו. עם זאת, אותה תרבות שיש לה הרבה כל כך לומר על האהבה אינה אומרת כמעט דבר על הרגע המסתורי לא פחות שבו אנו נמנעים מלהתאהב או חדלים לאהוב. שתיקה זו מתמיהה לנוכח מספרן העצום של מערכות היחסים שמתפוגגות זמן קצר אחרי תחילתן, כושלות בשלב כלשהו, גוועות לאיטן או מתות בחוסר פשר.
בספר סופה של האהבה בוחנת אווה אילוז את מגוון הדרכים שבהן מערכות יחסים רומנטיות מגיעות לקיצן. היא טוענת בעוד שבעבר החופש האישי התבטא ביכולת לבחור את הפרטנרים הרומנטיים והמיניים, בעידן הנוכחי יחסים רומנטיים מתאפיינים דווקא בהיעדר בחירה או בחופש לסגת מהם בקלות. למאפיינים אלו, המושפעים בין היתר מהתרבות של הקפיטליזם המאוחר, נודעת משמעות מרחקת לכת על החברה ועל הכלכלה. הם עשויים גם לספק הסבר לתופעות שונות כגול ירידה בילודה, עלייה במספרם שלמשקי בית יחידניים וירידה בתדירות קיום יחסי מין. (כתר הוצאה לאור, תורגם מאנגלית בידי יוסי מילוא)

בהשתתפות
פרופ' אווה אילוז, האוניברסיטה העברית בירושלים, מכון ון ליר בירושלים
פרופ' גלילי שחר
ד"ר עמליה רוזנבלום

19.11.20, 20:00-18:00

https://bit.ly/2Gss4LE

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה