< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // כנס: איך כותבים מלחמה? לרגל צאתו לאור של הספר: השעות- יומן מלחמה: חטיבה 600 במלחמת יום הכיפורים (מנחם בן שלום) [מכון ויצמן לחקר הציונות, מקוון] 5.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0101919/

 

 

 

מושב ראשון- איך כותבים מלחמה
יו"ר: יובל שחר
0930- ברכות-רחל גלי צינמון, דקאנית הפקולטה למדעי הרוח
0955-0940- מוטי גולני- הרצאת פתיחה: איך כותבים מלחמה?

1045-0955
פאנל כותבים מלחמה- יובל שחר משוחח
עם עודד מגידו, עמירם אזוב ומנחם בן-שלום: מה בין מיקרו-היסטוריה של זירת קרב, מקרו-היסטוריה והשילוב שביניהם

1100-1045- הפסקה

1200-1100
אקשן, שוט, קלוז אפ, סצנה – המלחמה כסיפור קולנועי
הקרנת קטעי סרט ושיחה עם מיכה פרידמן; משוחח: מוטי גולני

1310-1200
מושב שני- קהילות במלחמה
יו"ר: אורית רוזין
מוטי זעירא- "צרור חיים", גבעת חיים איחוד במלחמת יום הכיפורים
חנה יבלונקה- הדור הילידי הראשון במלחמת יום הכיפורים
שולה קשת- אלם קרב: על הדיבור ועל השתיקה

1340-1310 הפסקת צהרים

1450-1340
מושב שלישי- יחיד במלחמה
יו"ר: מנחם בן שלום
זהבה סלומון- הצד הנסתר של מגש הכסף: נפגעי הלם קרב
חני אורון-כהן – הפנים האישיות של המלחמה
יהודה גלר- איך מתחקרים מלחמה- מבט אישי-פיקודי

1520-1450- הפסקה

1600-1520
מושב נעילה
יו"ר: אייל זיסר, סגן הרקטור
גדי אייזנקוט- מדינה במלחמה: זיקות גומלין בין צה"ל לחברה הישראלית

https://zoom.us/j/91215853211

מפרסם ההודעה
זהר וכטל רכזת המכון המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין משרד: 03-6409680 | פקס: 03-6409468 zoharwachtel@tauex.tau.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה