< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // איש/אשת סגל: יהודי אגן הים התיכון בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת [בר אילן, רמת גן] דדליין=1.12.20 (גרסה עברית)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0092700/

קול קורא

משרה תקנית: יהודי אגן הים התיכון בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת

הפקולטה למדעי היהדות והמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי באוניברסיטת בר-אילן מודיעות על פתיחת מכרז למשרה תקנית בתחום של יהודי אגן הים התיכון, מספרד ועד מצרים (כולל), בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת.

המשרה כוללת הוראה ברמה הגבוהה ביותר בשפה העברית של קורסי חובה ובחירה לתואר ראשון במרחב הגיאוגרפי וההיסטורי הנזכר ושל קורסים לתארים שני ושלישי בתחומי התמחותו/ה של המועמד/ת, והנחיה של תלמידי/ות מחקר. כמו כן, מצופה מהמועמד/ת לנהל מחקר עצמאי ומקורי, לפרסם מאמרים וספרים בבמות שפיטות ומובילות בתחום, ליטול חלק בכינוסים אקדמיים מקומיים ובינלאומיים ולגייס מענקי מחקר. שליטה בשפות רלוונטיות לתחומי המחקר היא תנאי סף.

תחילת ההעסקה היא בראשית שנת הלימודים תשפ"ב, אוקטובר 2021. מועמדים/ות בעלי/ות תואר שלישי בתחום רלוונטי מוזמנים/ות להגיש מועמדות. המסמכים המבוקשים הם:
1. מכתב פנייה (נא לציין בה את שמות הממליצים)
2. קורות חיים
3. אישור על קבלת תואר דוקטור או אישור זכאות לתואר זה
4. רשימת פרסומים
5. שני פרסומים נבחרים, במידה שישנם כאלה
6. תקציר של תוכניות מחקר לשנים הקרובות
7. סקרי הוראה משלוש השנים האחרונות, במידה שישנם כאלה
8. שלושה מכתבי המלצה מחוקרות/ים בכירות/ים

ניתן להגיש חומרים בעברית או באנגלית. על המועמדות/ים לשלוח את המסמכים הנזכרים בקובץ PDF אחד לכתובת הדוא"ל שלהלן, ולבקש מהממליצים לשלוח את המלצותיהם ישירות לאותה כתובת: jewishhistory.dept@biu.ac.il . באחריות המועמדות/ים לוודא שכל החומר המבוקש יגיע עד ל-1 בדצמבר 2020. תיק שיוגש בלא כל המסמכים האמורים ושלא בהתאם להנחיות לא יידון.

לבירורים נוספים אנא פנו לפרופ' עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה, בדוא"ל: Emmanuel.friedheim@biu.ac.il

מפרסם ההודעה
קימי קפלן המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן Kimmy.caplan@biu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה