< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // וובינר: בין סקסיזם לגילנות: סוגיות בגרונטולוגיה פמיניסטית [מקוון] 23.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0090900/

נשים בתהליכי הזדקנות חשופות לאפליה כפולה – האחת מבוססת על גילן, והשנייה – על מינן. אתוס הנעורים המערבי מזהה נשיות עם גיל ומראה צעירים, והזיהוי הזה מקבל משנה תוקף בתרבות הישראלית, המאדירה את ערך הפריון. לצד זה, האפליה של נשים לעומת גברים נמשכת לתוך תקופת החיים המאוחרת. היא מייעדת נשים מבוגרות יותר – כמו צעירות – לתפקידי טיפול, וגורמת לכך שהן עניות יותר, בהשוואה לגברים מבוגרים. נשים בגילאים מתקדמים מודרות לשוליים החברתיים: זיקנתן מרחיקה אותן מאידיאל הנשיות הצעיר, ונשיותן מרחיקה אותן ממוקדי ההגמוניה. כתוצאה מכך, כקולקטיב, אזרחיות ותיקות הן שקופות, וקולן מושתק. להצלבה בין מגדר וזקנה יש השלכות מרחיקות לכת על איכות חייהן של נשים בתהליכי הזדקנות, ועל האופן שבו הן מתנהלות ותופסות את עצמן. אף על פי שהבחינה המחקרית של תהליכי הזדקנות בעדשה מגדרית קיימת כבר זמן, הנושא עדיין לא מקבל מספיק תשומת לב בקרב אנשי טיפול וספקי שירותים. הוובינר מבקש לעורר את המודעות לסיטואציה המורכבת בה מצויות אזרחיות ותיקות, תוך הצצה לתיאוריה, למחקר ולפרקטיקה עמן. זאת, במטרה לקדם את העצמתן ולהיאבק בתפיסות סקסיסטיות וגילניות.

הוובינר יתקיים בזום והוא פתוח לנשים ולגברים בכל הגילאים, לחוקרות.ים ולאנשי מקצוע בתחום הבריאות, בריאות הנפש והרווחה.

בתכנית:

19:00-19.10 פתיחה; ד"ר סוניה פאו וד“ר גבריאלה ספקטור-מרזל

19:10-19:30 זיקנה, מגדר, פמיניזם: מבט מחקרי; ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל, בית הספר לעבודה סוציאלית, מכללת ספיר

19:30-19:50 נשים וזיקנה בראי האמנות הישראלית; ד"ר טל דקל, מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל-אביב

19:50-20:10 העצמת נשים בתהליכי הזדקנות בעזרת כלים של הלוגותרפיה והאקזיסטנציאליזם; ד"ר סוניה פאו, החוג לגרונטולוגיה אוניברסיטת חיפה והמרכז האקדמי רופין

20:10-20:30 יש חיים לצד צלקות: התמודדות נשים בגיל זקנה שחוו קשר פוגעני במהלך חייהן; פרופ' טובה בנד וינטרשטיין, ראש מרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות בזיקנה והחוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

20:30-20:50 דיון ושאלות

 

ההשתתפות בוובינר אינה כרוכה בתשלום, אך נדרשת הרשמה מראש. קישור לזום יישלח לנרשמות.ים כמה ימים לפני המפגש

קישור להרשמה

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה