< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: בין חומר לרוח: היהודים הספרדים בארץ ישראל במאה ה-18 [יד בן צבי/מקוון] 17.9.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0090803/

בין חומר לרוח: היהודים הספרדים בארץ־ישראל במאה ה־18

יום העיון השנתי של מרכז אלישר

כ”ח באלול תש”ף, 17.9.2020

(כנס מקוון באמצעות זום)

תכנית הכנס:

17:00 דברי פתיחה: ד”ר דותן ארד, אוניברסיטת בר־אילן, ראש מרכז אלישר

ברכות: מר עודד אלישר

 

17:15 מושב א – בין ארץ־ישראל¬¬¬¬¬ לתפוצות: עלייה ותמיכה חומרית

יו”ר: ד”ר לילך תורג’מן, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת דוד ילין

פרופ’ לאה בורנשטיין־מקובצקי, אוניברסיטת אריאל: התרוששות ומחלוקת: עלייתם של רבנים וגבירים לטבריה ולצפת בהקשרה ההיסטורי

מר אלדד ציון, אוניברסיטת אמסטרדם: כי מציון תצא קבלה”: תפקיד הקבלה בספרות השבח הירושלמית שנכתבה עבור ‘ירושלים ההולנדית’ (אמשטרדם)

 

18:00 אתנחתא מוזיקלית

 

18:15 מושב ב – זרמים רוחניים: קבלה ושבתאות

יו”ר: פרופ’ אבי אלקיים, אוניברסיטת בר־אילן

ד”ר עודד כהן, האוניברסיטה העברית: “‘לבער מן הכרם את הקוצים’: שבתאות ושתדלנות בירושלים בשולי עליית יהודה החסיד

מר יניב מזומן, אוניברסיטת בן־גוריון: ישיבת המקובלים בית אל, הרש”ש והקבלה במאה השמונה עשרה בירושלים

 

19:00 חלוקת המלגות:

ברכות למקבלי המלגות: פרופ’ עפרה תירוש־בקר, האוניברסיטה העברית, ראשת מכון בן־צבי

הצגת עבודות הדוקטור הזוכות:

מר נעם לב-אל, האוניברסיטה העברית, יציג את עבודתו: “מלאכת המקובל: היסטוריה של ידע קבלי בעת החדשה המוקדמת”

גב’ אנאבלה אספרנסה, האוניברסיטה העברית, תציג את עבודתה: “פרקטיקות דתיות של נשים יהודיות דוברות לאדינו לאור כניסתה של הרפואה המדעית 1940-1870”.

https://act.ybz.org.il/he/bein-homer-leruach

Message publisher
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added