< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: "כי שם הייתי ואני חיים דר": ר' חיים ויטאל ועולמו [יד בן צבי/מקוון] 14-16.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0090802/

ר' חיים ויטאל (1542-1620, רח"ו) נודע בראש ובראשונה כבכיר תלמידיו של ר' יצחק לוריא (האר"י), וכמי שאחראי במידה רבה לעיצובה של קבלת האר"י כפי שהיא מוכרת לנו. כבנה המובהק תקופת הפריחה של צפת במאה השש-עשרה, מתלכדים בחייו בהגותו של רח"ו מרכיבים רבים של החיים היהודיים בקהילות ארץ ישראל וסוריה בתקופה מכוננת זו בהיסטוריה היהודית. במלאת 400 שנה לפטירתו, נקדיש כנס בן שלושה ימים להיבטים המגוונים והעשירים של פעילותו של רח"ו, ולנוכחות ארוכת הטווח ורבת ההשפעה שלו במחשבה היהודית מאז ועד ימינו.

פילוסופית: תגובות מודרניות להגות הצפתית | שולחן עגול: ר' חיים ויטאל והקשריו – פר

מושבי הכנס: דמות בראי דמות: עיצוב דמויות מופת בצפת | דרכיו של הידע: צמתים בעיצוב הידע הקבלי | ר' חיים ויטאל – בין ר' משה קורדובירו ור' יצחק לוריא: בחינה מחודשת | ספר החזיונות: מצפת העות'מאנית ועד וינה | "כי שם הייתי אני חיים דר": צפת שבגליל | פעולות: פרקטיקה והקשריה | צפת וירושלים שמחוץ לספר: ריאליה ודמיון | נשמות למשפחותם: גלגולי תורת הנפש | ספק משיח | תרבות הספר של צפת: קריאה, עריכה ופירוש | קבלת האר"י: ידע מתגבש בתנועה | מוילנא לירושלים: רח"ו בעת החדשה | רח"ו בשפה פילוסופית: תגובות מודרניות להגות הצפתית | שולחן עגול: ר' חיים ויטאל והקשריו – פרספקטיבות חדשות

https://act.ybz.org.il/he/hayyim-vital

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה