< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: עוד שפתיו דובבות כינוס במלאת מאה שנים למותו של פרופ׳ ישראל פרידלנדר [יד בן צבי / מקוון] 7-8.9.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0082622/

עוד שפתיו דובבות
כינוס במלאת מאה שנים למותו של פרופ׳ ישראל פרידלנדר
ימים שני ושלישי, י״ח – י״ט באלול תש״ף, 8-7 בספטמבר, 2020

יום שני, י״ח באלול תש”ף / 7 בספטמבר 2020

18:30-16:30 מושב פתיחה

יו״ר: פרופ’ עפרה תירוש-בקר, ראשת מכון בן-צבי והאוניברסיטה העברית

ברכות: פרופ׳ ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית
מר אשר אסטרין, מנכ”ל ארגון הג’וינט העולמי
פרופ׳ דורון בר, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות
פרופ׳ אברי בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ׳ מאיר מ’ בר-אשר, האוניברסיטה העברית
תרומתו של ישראל פרידלנדר לחקר השיעה

פרופ׳ חגי בן-שמאי, האוניברסיטה העברית
מה התחדש בחקר הערבית-היהודית במאת השנים שחלפו מאז הסתלקותו של ישראל פרידלנדר?

אתנחתה מוסיקלית

18:45-18:30 הפסקה

20:15-18:45 מושב שני: חקר השיעה

יו”ר: פרופ׳ מאיר מ’ בר-אשר, האוניברסיטה העברית

ד״ר מיכאל אבשטיין, האוניברסיטה העברית
ניאופלטוניות והמהפכה המיסטית בספרד: הקשר האסמאעילי

ד״ר רועי וילוז’ני, אוניברסיטת חיפה
מה לגולדציהר, לאנדרה ולפרידלנדר בהערת שוליים על ‘רעיונות זרים במחשבה השיעית’

ד״ר אהוד קריניס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הופעת המונח ‘צַפְוַה’ בחיבוריהם של בחיי אבן פקודה ור’ יהודה הלוי לאור תורת ה’וַלַאיַה’ השיעית והצוּפית

יום שלישי, י״ט באלול תש”ף / 8 בספטמבר 2020

10:30-9:00 מושב שלישי: חקר הערבית-היהודית

יו״ר: פרופ׳ אהרן ממן, נשיא החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית, האוניברסיטה העברית

פרופ׳ מנחם בן-ששון, נגיד האוניברסיטה העברית
ישראל פרידלנדר וגניזות קהיר

פרופ׳ סימון הופקינס, האוניברסיטה העברית
ישראל פרידלנדר והמילונאות הערבית

פרופ׳ מרים פרנקל, האוניברסיטה העברית
‘הצל לקוחים למוות’ – תמיכה וסיוע בין הקהילות היהודיות בימי הביניים

10:45-10:30 הפסקה

12:15-10:45 מושב רביעי: דמותו ופעילותו הציבורית של ישראל פרידלנדר

יו”ר: פרופ’ ליבנת הולצמן, אוניברסיטת בר-אילן

הרב פרופ׳ דוד גולינקין, נשיא שוחרי עמותות שכטר
קווים לדמותו ופועלו הציבורי של ישראל פרידלנדר

פרופ׳ אלי לדרהנדלר, האוניברסיטה העברית
מסורת, תרבות וצורכי הציבור: ישראל פרידלנדר בין עולמות היהדות בימיו

פרופ׳ יוסף ינון פנטון, אוניברסיטת סורבון, פריז
ישראל פרידלנדר הסטודנט והדוצנט: שנות לימודיו וראשית הוראתו באוניברסיטת שטרסבורג

13:15-12:15 הפסקת צהריים

14:45-13:15 מושב חמישי: חיזוי עתידות בימי הביניים

יו״ר: פרופ׳ שאול שקד, האוניברסיטה העברית

פרופ׳ אריאל בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה
ישראל פרידלנדר וחיזוי העתידות בתרבות היהודית בימי הביניים

פרופ׳ גדעון בוהק, אוניברסיטת תל-אביב
ספרי גילוי עתידות בערבית מגניזת קהיר

ד״ר אליסיה בלושי, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies
שאלות חלום בקרב יהודי פוסטאט בימי הביניים

15:00-14:45 הפסקה

16:30-15:00 מושב שישי: מדעי היהדות וההיסטוריה של יהדות מזרח אירופה

יו”ר: ד”ר אלה באואר, סמינר הקיבוצים

פרופ’ ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית
יהודי רוסיה ופולין (1915): ישראל פרידלנדר על תולדות ישראל במזרח אירופה

ד״ר נח גרבר, אוניברסיטת תל-אביב
מזרח, מערב ומזרחנות: ישראל פרידלנדר, משיחיות ומדעי היהדות

ד״ר מיכאל בייזר, האוניברסיטה העברית
נסיבות מותו של פרופ’ ישראל פרידלנדר, חקירת האמת, סילופה, וגילויה מחדש

דברי סיום
יעל כהן, האוניברסיטה העברית, נכדתו של פרופ׳ ישראל פרידלנדר

https://act.ybz.org.il/he/od-sfatav

Message publisher
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added